Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor i etik
susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se
08-564 357 07

Professor i etik
CV
Publikationslista

De senaste åren har min forskning framför allt handlat om etiska, filosofiska och teologiska aspekter av medieetik och övervakning; rättighetsorienterade frågor om religions- och samvetsfrihet samt teologiska analyser av psalmer. Utifrån sett kan dessa ämnen uppfattas som vitt åtskilda, men en gemensam nämnare rör etiska och moraliska aspekter. Forskningen har presenterats i fem monografier: Den moraliska journalisten. Yrkesetik, ideal och dygder (2006); Drabbad av journalistik (2008); Frihet till samvete (2016); Övervakad. Människor, maskiner och Gud (2018) samt All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier (2019). För närvarande skriver jag på olika artiklar till antologier som rör samvetsfrihet, AI-teknologi samt föreställningar om en allseende och allsmäktig Gud i Den svenska psalmboken.

Hösten 2006 började jag som lektor vid EHS och är sedan våren 2018 professor i etik med systematisk teologi och mänskliga rättigheter. Min undervisning bedrivs huvudsakligen inom Systematisk teologi, men även filosofiskt orienterade ämnen inom Mänskliga rättigheter.

Bland en rad åtaganden kan dessa nämnas: ledamot i Rikspolisstyrelsens etiska råd; ledamot i redaktionsrådet för tidskriften Respons; initiativtagare till Surveillance & Religion network vid St Andrews University, St Mary’s College, tillsammans med Dr Eric Stoddart; ledamot i Anders Frostensons stiftelse Psalm & sång.

---

Susanne Wigorts Yngvesson is Professor of Ethics at Stockholm School of Theology (University College Stockholm). Her research has mainly focused on the ethical, philosophical and theological aspects of media ethics; surveillance; rights-oriented questions about the freedom of religion and of conscience, as well as, most recently, the theological understanding of love, life and death, expressed in Swedish hymns.  While these subjects may be perceived as widely disparate, they are examined by Prof. Wigorts Yngvesson from a theological perspective that emphasizes their ethical and moral aspects. Prof. Wigorts Yngvesson has published five monographs (in Swedish): The Moral Journalist: Professional Ethics, Ideals and Virtues (2006); Afflicted by Journalism (2008); Freedom of Conscience (2016); Surveilled: People, Machines and God (2018); and All Your Grace is Open Arms: Hymns as Sung Theologies (2019). Currently, she is writing various articles on freedom of conscience, AI technology, and notions of an omnipotent and almighty God in the Church of Sweden’s hymn book.