Teologiskt program, inriktning präst i Svenska kyrkan

Att arbeta som präst i Svenska kyrkan innebär att röra sig mellan olika sammanhang och att möta människor i livets olika skeden. Det sker i gudstjänster, kyrkliga handlingar, undervisning och själavård. Teologiskt program, inriktning präst är skräddarsytt för dig som önskar en examen anpassad för ett framtida uppdrag som präst.

Programansvarig: Åke Viberg, ake.viberg@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys, mark.sluys@ehs.se
Längd: 4 års heltidsstudier (240 hp) eller 5 års heltidsstudier (300 hp).
Undervisningstyp: Campus och distans. Vissa campuskurser har också inslag av distansundervisning.
Studietakt: Du kan läsa på heltid eller deltid.
Undervisningstid: Dagtid
Undervisningsspråk: Svenska. Valbara kurser kan även ges på engelska.
Studieplats: Campus Bromma (campuskurser)
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.

Prästen har ett viktigt uppdrag i församling och samhälle. Svenska kyrkans breda kontaktytor med enskilda människor och institutioner innebär en arbetsvardag präglad av stor variation. I församlingstjänst eller vid institutioner som sjukhus och kriminalvård krävs en bred kompetens inom religionsvetenskap och teologi och goda förmågor till teologisk tolkning och reflektion. Uppdraget som präst ställer också krav på att prästkandidaten under sin utbildning kan integrera de akademiska kunskaperna i personliga färdigheter och tro. EHS erbjuder en utbildning som ger dig goda möjligheter att tillgodogöra dig sådana kunskaper och färdigheter.

På campus Bromma förenas akademiska kurser av hög kvalitet med en ekumeniskt präglad miljö där det ges möjligheter till personlig mognad och utveckling. Lägg därtill ett utbud av kurser som är tydligt förankrade i församlingens vardag med lärare som har bred kunskap om Svenska kyrkan. Sammantaget erbjuder därmed EHS en utbildning som är väl anpassad för en framtida tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Varför ska jag läsa det här programmet?

Teologiskt program, inriktning präst är skräddarsytt för dig som vill utbilda sig till präst i Svenska kyrkan. Programmet ger en god och bred religionsvetenskaplig och teologisk grund inom bibelvetenskap, kyrkohistoria med global kristendom och ekumenik, praktisk teologi och systematisk teologi. Därtill finns möjligheter att fördjupa sig i dagsaktuella frågor och teman med tydlig koppling till uppdraget som präst i församling och samhälle. Vid avdelningen för religionsvetenskap och teologi finns ett utvecklat samarbete med flera stift inom Svenska kyrkan i form av uppdragsutbildningar, fortbildning och forskning. Vid EHS finns också möjlighet att delta i pastorala moment som samtalsgrupper och gudstjänstseminarier som ger dig kunskaper, färdigheter och förmågor som rustar dig för studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut och ett framtida uppdrag som präst. En magister- eller masterexamen vid EHS lägger också en god grund för en möjlig forskarutbildning.

För att bli präst i Svenska kyrkan krävs att du blir antagen som prästkandidat i ett stift.

Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift:
Elin Hyldéen Gärtner elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se
08-508 940 64

Programstruktur

För att bli präst i Svenska kyrkan krävs en magister- eller masterexamen i teologi. Efter en akademisk examen följer ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Svenska kyrkan har särskilda krav på innehållet i din akademiska utbildning. Utgångspunkten är att du behöver läsa:

 • En kandidatexamen i teologi som omfattar tre år (180 hp).
 • En magisterexamen i teologi som omfattar ett år (60 hp) eller en masterexamen i teologi/religionsvetenskap som omfattar två år (120 hp).
 • Ytterligare 15 högskolepoäng inom området teologi/religionsvetenskap (15 hp).

Utöver de kurser som ingår i utbildningens första år behöver du enligt Svenska kyrkans krav läsa kurser i ämnesområdet:

 • Bibelvetenskap som omfattar minst 52.5 hp. Av dessa poäng ska minst 30 hp läsas med språklig inriktning mot Gamla testamentet eller Nya testamentet.
 • Systematisk teologi som omfattar minst 30 hp.

Därutöver behöver läsa kursen

 • Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp.

Utöver de akademiska kurserna behöver du också läsa en pastoralteologisk grundkurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut på halvtid under en termin som omfattar 15 hp.

Stockholms stift har särskilda krav för de som utbildas till präster i stiftet:

 • En kurs kring storstadsteologi
 • En kurs i luthersk teologi
 • Om du valt att läsa hebreiska behöver du dessutom läsa 30 hp Nya testamentet.

EHS erbjuder alla akademiska kurser du behöver för att blir präst i Svenska kyrkan.

Pastorala moment

Utöver de akademiska kurserna är det möjligt att delta i gudstjänster, andakter och pastorala moment och verksamheter. Exempel på sådana moment är:

 • Andligt forum (samtalsgrupper)
 • Gudstjänstseminarier (arbeta med predikan och förkunnelse).

Stockholms stifts teologgrupp representerar Svenska kyrkan på EHS och välkomnar alla teologstudenter som är intresserade oavsett vilket syfte man har med studierna eller vilket stift man söker till.

Den som har för avsikt att bli präst eller på annat sätt vill arbeta inom Svenska kyrkan rekommenderar Stockholms stift att aktivt ta del i teologgruppens arbete. Teologgruppen träffas under lunchtid cirka en gång i månaden kring aktuella teman som rör teologi och Svenska kyrkan.

Kontakt: svkteologgrupp@ehs.se

Övriga anvisningar

För blivande präster som påbörjat sin akademiska utbildning innan hösten 2013 finns särskilda övergångsregler.

Som blivande präst erbjuds du också att delta i annan verksamhet vid EHS som innebär att du på olika sätt förbereder dig för att arbeta som präst i Svenska Kyrkan.

Karriärmöjligheter

På det teologiska programmet inriktning präst i Svenska kyrkan får du antingen en magister- eller masterexamen i teologi. Du får därmed en akademisk yrkesutbildning som uppfyller alla krav för att kunna genomföra de obligatoriska delar av utbildningen som Svenska kyrkan erbjuder och bli prästvigd i Svenska kyrkans ordning. Du kan efter examen fortsätta med forskarstudier.

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter.