Teologiskt program, inriktning präst i Svenska kyrkan

På det teologiska programmet inriktning präst i Svenska kyrkan får du en kvalificerad teologisk examen för att kunna arbeta som präst i Svenska kyrkan.

Att vara präst är att ha livet som yrke. Det är omväxlande och engagerande. Prästen möter människor i livets olika skeden för att dela tro och hopp. I församlingen är gudstjänsten centrum och det som ger pulsen. Att döpa, konfirmera, viga och begrava hör till prästens unika uppgifter.

Kyrkan söker ständigt nya möjligheter att gestalta evangeliet i både ord och handling. Fängelsepräst, sjukhuspräst, polispräst och fältpräst är några exempel på prästtjänster utanför församlingen. Att arbeta som präst är mer än bara ett yrke, det är ett kall som handlar om livshållning och personlig tro. Få uppdrag kräver en sådan bred kompetens. Därför måste en bra utbildning till präst ha både bredd och fördjupning, och såväl teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i församling och några är präster i Svenska kyrkan. För den som vill bli präst i Svenska kyrkan gäller 255 högskolepoäng (hp) i akademiska studier som ska innefatta kandidat och magisterexamen. Under de akademiska studierna läses även en kurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Efter avslutade akademiska studier följer ett års utbildning vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

För att slutföra sin utbildning till präst måste studenten vara antagen som prästkandidat i Svenska kyrkan. För hjälp och vägledning under studietiden har studenten kontakt med sitt stift. På THS finns en svenskkyrklig teologgrupp med en kaplan som är präst i Svenska kyrkan. Läs mer om hur du utbildar dig till präst på Svenska kyrkans hemsida.

En utbildning om sammanlagt 255 hp med både en kandidat- och en magisterexamen. Utbildningen innefattar minst 60 hp bibelvetenskap och minst 30 hp systematisk teologi, utöver baskurs. För Stockholms stift gäller ytterligare några krav, som också uppfylls i det program som EHS erbjuder. Dessutom har du som läser programmet på EHS möjlighet att redan i de akademiska studierna få en bas i de praktiska ämnen, som själavård och pedagogik, som sedan utvecklas vidare i utbildningen på Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Programstruktur

Teologiskt program, inriktning präst i Svenska kyrkan

ÅrHÖSTTERMINVÅRTERMIN
1Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hpAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15 hp
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp
Missionsvetenskap, 5 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp
2Teologi, religion och kyrka i Sverige,
15 hp
Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hpBibelvetenskap språk, 15 hp
3Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hpExamensarbete (kandidat), 15 hp
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi & homiletik, 15 hpPastoralteologisk grundkurs, Uppsala
4Svenska kyrkans tro & liv, 15 hpKyrka i stad, 10 hp
Tillämpad rel.psyk. i krissituationer, 5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp
Magisterkurser, 15 hp
5Examensarbete (magister), 15 hp
Magisterkurser, 15 hp

Under den akademiska utbildningen läser studenten också en pastoralteologisk halvterminskurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Denna kurs ger inte akademiska poäng men berättigar till studiemedel. Avslutningsvis läses ett år på heltid vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. För tillträde till kurserna vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut krävs att studenten är antagen som prästkandidat i något stift. Vi rekommenderar att studenten kontaktar sitt stift tidigt i den akademiska utbildningen, eller gärna innan utbildningen påbörjas.

Student som påbörjat teologistudierna före 1 augusti 2013 kan avsluta sina studier enligt de regler som gällde när studierna påbörjades. Kontakta studievägledare för mer information.Som präst i Svenska kyrkan möter man människor i många livssituationer och i olika åldrar.  Prästens huvuduppgift är att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. Biskopsbrev om att bli diakon och präst.

Som blivande präst kan du välja att enbart ta del av det akademiska programmet. Du erbjuds också att delta i andra program som innebär att du på olika sätt fördjupar din förberedelse för prästyrket

Andligt forum är en del i pastorsutbildningen vid THS, men kan även följas av andra intresserade. Det är obligatoriskt för den som förbereder sig för pastoral tjänst i huvudmannasamfunden.

Formen är en föreläsning per månad följt av samtal i mindre grupper där närvaro noteras. Här bearbe-tas frågor om tillägnelsen av kristen tro och tron som en formativ faktor för människors liv. Vidare uppmärksammas samspelet mellan den individuella och kollektiva förståelsen av tron och de olika praktikerna av kristen tro. Den kristna trons språk och olika traditioners förmåga att återge erfarenheter av Gud utforskas genom samtal om den presentation som getts i den gemensamma samlingen och ge-nom vittnesbörd om egna erfarenheter.

Progression skapas framför allt genom grupprocessernas fördjupning under de olika åren och genom ökad problematisering och förmåga till konstruktiva samtal.

Pastorskandidaten förväntas efter fyra års deltagande i andligt forum:

  • ha en grundläggande kunskap och förståelse av olika kristna traditioners tolkningar av andliga erfarenheter och praktik
  • ha förmåga att självständigt och konstruktivt reflektera över och gestalta andlig vägledning i olika sammanhang
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
  • kunna reflektera mera insiktsfullt över olika fromhetsyttringar i samtiden.

Högskolans gudstjänst- och andaktliv är öppet för alla. I andaktslivet i kapellet ingår gudstjänst en gång i veckan samt som regel andakter övriga dagar i veckan. Gudstjänster och andakter speglar olika kyrkotraditioner och fromhetsmönster och predikanterna vid gudstjänsterna kan vara inbjudna från olika kyrkor och institutioner såväl som lärare på THS.

Gudstjänst- och homiletikundervisningen är ett processinriktat, progressivt och integrerat studium med pastorskandidaten och hans/hennes egna möjligheter i centrum. Med regelbundenhet, ca en till två gånger per termin, planerar och genomför pastorskandidaten en gudstjänst där han/hon leder respektive predikar i en gudstjänst.

Varannan vecka samlas de som haft ansvar för gudstjänstledning och predikan till seminarium då två veckors gudstjänster kommenteras, utmanas och uppmuntras av lärare. Där samtalas om gudstjänstens liturgiska gestaltning och innehåll, samt den homiletiska framställningen och dess innehåll. Frågor ställs om gudstjänstens och predikans ärende och teologi. Seminariet bevakar också frågeställningar kring förberedelse, anspänningsnivå och hörbarhet, kroppsspråk, lyssnarkontakt, pedagogik och retorik.

Syftet med andakterna och den efterföljande responsen från lärare under gudstjänstseminarium är att pastorskandidaten under utbildningen får teoretisk och praktisk utbildning och utmanas att utveckla sin kunskap och förmåga. Syftet är också att väcka nya idéer, inspiration och lust att arbeta med gudstjänstutveckling. Progressiviteten i undervisningen sker dels utifrån de teoretiska kursernas interaktion med övningarna, dels genom olika anbefallda förutsättningar för de olika uppgifterna i gudstjänsten som helhet och i predikan.

Alla övningstillfällen spelas in för att lärare i efterhand ska kunna granska och ha som underlag för seminariesamtalet. Därigenom har även studenten möjlighet att studera sitt eget framträdande.

Gudstjänst- och homiletikseminarierna har följande innehåll på respektive nivå:

År 1

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en egen betraktelse eller predikan. Med betraktelse menas här en meditation, diktläsning, berättelse ur livet, kort drama eller helt enkelt ett musikinslag. T1 genomför detta i huvudsak under vårterminen. Lärare i homiletik och kommunikation ansvarar.

Efter första året ska pastorskandidaten:
– ha en grundläggande förståelse och känsla för gudstjänst, för behovet av olika gudstjänst-former och för nödvändigheten av att de olika momenten i gudstjänsten bildar en helhet
– visa sig genom praktisk tillämpning ha tillägnat sig grundkurserna i homiletik och exegetik.

År 2

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en egen predikan över valfri text, en gång per termin (i mån av utrymme). Lärare i homile-tik och exegetisk teologi ansvarar.

Efter andra året ska pastorskandidaten:
– ha uppnått förmåga att i seminariet analysera planeringen, genomförandet och utvärderingen av en gudstjänst
– kunna analysera bibeltextens funktion samt det teologiska innehållet i gudstjänsten
– visa förmåga att kunna använda sig av verktyg ur kommunikationskursen för gudstjänstens och predikans utformning.

År 3

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en predikan per termin över en av kyrkoårets texter följande söndag – en predikan över en gammaltestamentlig och en över en nytestamentlig text. Lärare i homiletik och exegetisk teologi ansvarar under höstterminen. Lärare i kommunikation och historisk teologi ansvarar under vårterminen.

Efter tredje året ska pastorskandidaten:
– ha uppnått förmåga att utifrån kurserna i exegetik och historisk teologi tolka en given text
– ha en fördjupad förståelse av samspelet mellan text, teologi, predikan, gudstjänst och församling
– kunna analysera predikan och gudstjänstledning ur ett kommunikationsperspektiv.

År 4

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en predikan där pastorskandidaten väljer fördjupning i till exempel inriktning på barn, ungdom eller familj, predikan som själavård, ledarskap, andlig vägledning eller exegetisk utlägg-ning. Lärare i kommunikation och i teologi och omvärld ansvarar under höstterminen. Lärare i systematisk teologi tillsammans med lärare i liturgik ansvarar under vårterminen. Utöver detta övningspredikar pastorskandidaten i kursen Homiletik, liturgik och församling.

Efter fjärde året ska pastorskandidaten:
– visa stor förmåga att i gudstjänst och predikan integrera och gestalta teologi och liturgik
– kunna använda och analysera olika strategier och modeller för kommunikation i olika sammanhang
– ha förmåga att självständigt och konstruktivt reflektera över förståelse och praktik och de olika vägval som är förbundna med varje gudstjänst och predikan.

Utöver detta ger läraren i röst- och talteknik även individuell respons på kommunikationsmomentet i predikan i samband med den enskilda röst- och taltekniken.

Förberedelse och planering
Senast en vecka före genomförande träffas på gudstjänstledarens initiativ de medverkande – predikant, gudstjänstledare, inspelningstekniker och eventuellt musiker eller andra medverkande för att planera och förbereda andakten.

Blivande präster uppmuntrar vi att skaffa sig en aktiv församlingspräst som mentor under utbildningen. Syftet är att ge studenten möjlighet att på nära håll följa en präst och få inblick i en del av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. En prästmentor kan på ett tidigt stadium hjälpa prästkandidaten att börja reflektera över utbildningen i relation till den framtida yrkesrollen.

Stockholms stifts teologgrupp representerar Svenska kyrkan på THS och välkomnar alla teologstudenter som är intresserade oavsett vilket syfte man har med studierna eller vilket stift man söker till.

Den som har för avsikt att bli präst eller på annat sätt vill arbeta inom Svenska kyrkan rekommenderar Stockholms stift att aktivt ta del i teologgruppens arbete. Teologgruppen träffas under lunchtid cirka en gång i månaden kring aktuella teman som rör teologi och Svenska kyrkan.

Kontakt: svkteologgrupp@ehs.se

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

Som präst i Svenska kyrkan möter man människor i många livssituationer och i olika åldrar.  Prästens huvuduppgift är att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. Biskopsbrev om att bli diakon och präst.

Följande löften avger man som blivande präst vid prästvigningen:

att utöva uppdraget som präst så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen.

att följa Svenska kyrkans ordning och förverkliga min kallelse med Kristus som förebild.

att leva så bland människor att jag blir ett vittne om Guds kärlek och om försoningens hemlighet.

att stå fast i kyrkans tro, rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga skrift och som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten.

Utbildningsledare: Åke Viberg, ake.viberg@ehs.se

Studievägledning

Studierektor: Mark Sluys. mark.sluys@ehs.se

Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift
Elin Hyldéen Gärtner elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se
08-508 940 64