Teologiskt program, inriktning präst i Svenska kyrkan

Att arbeta som präst i Svenska kyrkan innebär att röra sig mellan olika sammanhang och att möta människor i livets olika skeden. Arbetet innehåller bland annat gudstjänster, kyrkliga handlingar, undervisning och själavård. Prästen behöver inte minst en teologisk kompetens för att hantera en föränderlig värld i relation till en kyrklig tradition.

För att bli präst i Svenska kyrkan behöver du en magisterexamen  eller masterexamen i teologi/religionsvetenskap. Du behöver även bli antagen som prästkandidat i ett stift. Efter den akademiska utbildningen vid EHS följer sedan ett års avslutande studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Svenska kyrkan har särskilda krav på din akademiska utbildning och dessutom en kurs som ligger vid sidan av den akademiska utbildningen. Ska du bli präst i Stockholms stift tillkommer sedan ytterligare krav på kurser.

Vid EHS genomför du följande studier

 1. En kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap som omfattar tre år (180 hp).
 2. En magisterexamen i teologi med en viss inriktning som omfattar ett år (60 hp), eller en masterexamen i teologi/religionsvetenskap med viss inriktning som omfattar två år (120 hp).
 3. Ytterligare 15 högskolepoäng inom området teologi/religionsvetenskap (15 hp).

Svenska kyrkans krav på din utbildning

 1. Utöver första året behöver du läsa kurser i ämnesområdet Bibelvetenskap som omfattar minst 52.5 hp. Av dessa poäng ska minst 30 hp läsas med språklig inriktning mot Gamla testamentet eller Nya testamentet.
 2. Utöver första året behöver du läsa kurser inom Systematisk teologi som omfattar minst 30 hp.
 3. Du behöver läsa kursen Svenska kyrkans tro och liv, 15 hp.
 4. Utöver de akademiska kurserna behöver du läsa en pastoralteologisk grundkurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut på halvtid under en termin som omfattar 15 hp.

Stockholms stifts krav på din utbildning

 1. Du behöver läsa en kurs kring storstadsteologi.
 2. Om du valt att läsa hebreiska behöver du dessutom läsa 30 hp Nya testamentet.
 3. Du behöver läsa en kurs inriktad på Martin Luther.

Övriga anvisningar

I din utbildning får högst 30 hp ingå som inte hör till teologi/religionsvetenskap.

För blivande präster som påbörjat sin akademiska utbildning innan hösten 2013 finns särskilda övergångsregler.

Som blivande präst erbjuds du också att delta i annan verksamhet vid EHS som innebär att du på olika sätt förbereder dig för att arbeta som präst i Svenska Kyrkan.

är en del i pastorsutbildningen vid EHS, men kan även följas av andra intresserade. Det är obligatoriskt för den som förbereder sig för pastoral tjänst i huvudmannasamfunden.

Formen är en föreläsning per månad följt av samtal i mindre grupper där närvaro noteras. Här bearbe-tas frågor om tillägnelsen av kristen tro och tron som en formativ faktor för människors liv. Vidare uppmärksammas samspelet mellan den individuella och kollektiva förståelsen av tron och de olika praktikerna av kristen tro. Den kristna trons språk och olika traditioners förmåga att återge erfarenheter av Gud utforskas genom samtal om den presentation som getts i den gemensamma samlingen och genom vittnesbörd om egna erfarenheter.

Progression skapas framför allt genom grupprocessernas fördjupning under de olika åren och genom ökad problematisering och förmåga till konstruktiva samtal.

Pastorskandidaten förväntas efter fyra års deltagande i andligt forum:

 • ha en grundläggande kunskap och förståelse av olika kristna traditioners tolkningar av andliga erfarenheter och praktik
 • ha förmåga att självständigt och konstruktivt reflektera över och gestalta andlig vägledning i olika sammanhang
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
 • kunna reflektera mera insiktsfullt över olika fromhetsyttringar i samtiden.

Högskolans gudstjänst- och andaktsliv är öppet för alla. I andaktslivet i kapellet ingår gudstjänst en gång i veckan samt som regel andakter övriga dagar i veckan. Gudstjänster och andakter speglar olika kyrkotraditioner och fromhetsmönster och predikanterna vid gudstjänsterna kan vara inbjudna från olika kyrkor och institutioner såväl som lärare på EHS.

Gudstjänst- och homiletikundervisningen är ett processinriktat, progressivt och integrerat studium med pastorskandidaten och hans/hennes egna möjligheter i centrum. Med regelbundenhet, ca en till två gånger per termin, planerar och genomför pastorskandidaten en gudstjänst där han/hon leder respektive predikar i en gudstjänst.

Varannan vecka samlas de som haft ansvar för gudstjänstledning och predikan till seminarium då två veckors gudstjänster kommenteras, utmanas och uppmuntras av lärare. Där samtalas om gudstjänstens liturgiska gestaltning och innehåll, samt den homiletiska framställningen och dess innehåll. Frågor ställs om gudstjänstens och predikans ärende och teologi. Seminariet bevakar också frågeställningar kring förberedelse, anspänningsnivå och hörbarhet, kroppsspråk, lyssnarkontakt, pedagogik och retorik.

Syftet med andakterna och den efterföljande responsen från lärare under gudstjänstseminarium är att pastorskandidaten under utbildningen får teoretisk och praktisk utbildning och utmanas att utveckla sin kunskap och förmåga. Syftet är också att väcka nya idéer, inspiration och lust att arbeta med gudstjänstutveckling. Progressiviteten i undervisningen sker dels utifrån de teoretiska kursernas interaktion med övningarna, dels genom olika anbefallda förutsättningar för de olika uppgifterna i gudstjänsten som helhet och i predikan.

Alla övningstillfällen spelas in för att lärare i efterhand ska kunna granska och ha som underlag för seminariesamtalet. Därigenom har även studenten möjlighet att studera sitt eget framträdande.

Gudstjänst- och homiletikseminarierna har följande innehåll på respektive nivå:

År 1

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en egen betraktelse eller predikan. Med betraktelse menas här en meditation, diktläsning, berättelse ur livet, kort drama eller helt enkelt ett musikinslag. T1 genomför detta i huvudsak under vårterminen. Lärare i homiletik och kommunikation ansvarar.

Efter första året ska pastorskandidaten:
– ha en grundläggande förståelse och känsla för gudstjänst, för behovet av olika gudstjänstformer och för nödvändigheten av att de olika momenten i gudstjänsten bildar en helhet
– visa sig genom praktisk tillämpning ha tillägnat sig grundkurserna i homiletik och exegetik.

År 2

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en egen predikan över valfri text, en gång per termin (i mån av utrymme). Lärare i homiletik och exegetisk teologi ansvarar.

Efter andra året ska pastorskandidaten:
– ha uppnått förmåga att i seminariet analysera planeringen, genomförandet och utvärderingen av en gudstjänst
– kunna analysera bibeltextens funktion samt det teologiska innehållet i gudstjänsten
– visa förmåga att kunna använda sig av verktyg ur kommunikationskursen för gudstjänstens och predikans utformning.

År 3

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en predikan per termin över en av kyrkoårets texter följande söndag – en predikan över en gammaltestamentlig och en över en nytestamentlig text. Lärare i homiletik och exegetisk teologi ansvarar under höstterminen. Lärare i kommunikation och historisk teologi ansvarar under vårterminen.

Efter tredje året ska pastorskandidaten:
– ha uppnått förmåga att utifrån kurserna i exegetik och historisk teologi tolka en given text
– ha en fördjupad förståelse av samspelet mellan text, teologi, predikan, gudstjänst och församling
– kunna analysera predikan och gudstjänstledning ur ett kommunikationsperspektiv.

År 4

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en predikan där pastorskandidaten väljer fördjupning i till exempel inriktning på barn, ungdom eller familj, predikan som själavård, ledarskap, andlig vägledning eller exegetisk utläggning. Lärare i kommunikation och i teologi och omvärld ansvarar under höstterminen. Lärare i systematisk teologi tillsammans med lärare i liturgik ansvarar under vårterminen. Utöver detta övningspredikar pastorskandidaten i kursen Homiletik, liturgik och församling.

Efter fjärde året ska pastorskandidaten:
– visa stor förmåga att i gudstjänst och predikan integrera och gestalta teologi och liturgik
– kunna använda och analysera olika strategier och modeller för kommunikation i olika sammanhang
– ha förmåga att självständigt och konstruktivt reflektera över förståelse och praktik och de olika vägval som är förbundna med varje gudstjänst och predikan.

Utöver detta ger läraren i röst- och talteknik även individuell respons på kommunikationsmomentet i predikan i samband med den enskilda röst- och taltekniken.

Förberedelse och planering
Senast en vecka före genomförande träffas på gudstjänstledarens initiativ de medverkande – predikant, gudstjänstledare, inspelningstekniker och eventuellt musiker eller andra medverkande för att planera och förbereda andakten.

Blivande präster uppmuntrar vi att skaffa sig en aktiv församlingspräst som mentor under utbildningen. Syftet är att ge studenten möjlighet att på nära håll följa en präst och få inblick i en del av de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. En prästmentor kan på ett tidigt stadium hjälpa prästkandidaten att börja reflektera över utbildningen i relation till den framtida yrkesrollen.

Stockholms stifts teologgrupp representerar Svenska kyrkan på EHS och välkomnar alla teologstudenter som är intresserade oavsett vilket syfte man har med studierna eller vilket stift man söker till.

Den som har för avsikt att bli präst eller på annat sätt vill arbeta inom Svenska kyrkan rekommenderar Stockholms stift att aktivt ta del i teologgruppens arbete. Teologgruppen träffas under lunchtid cirka en gång i månaden kring aktuella teman som rör teologi och Svenska kyrkan.

Kontakt: svkteologgrupp@ehs.se

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter.

Programansvarig: Åke Viberg, ake.viberg@ehs.se
Kaplan: Jonas Gehlin, jonas.gehlin@svenskakyrkan.se
Studierektor: Mark Sluys. mark.sluys@ehs.se
Vik. Stiftsadjunkt för prästrekrytering i Stockholms stift:
Elin Hyldéen Gärtner elin.hyldeen.gartner@svenskakyrkan.se
08-508 940 64