Teologiskt program, inriktning pastor

Med en kandidat- eller magisterexamen i teologi samt det pastorala programmet får du både en bred och djup akademisk examen i teologi och en pastoralteologisk examen så att du ska kunna arbeta som pastor.  

Programansvarig: Daniel Strömner, daniel.stromner@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys mark.sluys@ehs.se
För att ansöka som pastor i Equmeniakyrkan behöver du också kontakta ansvariga för rekrytering av pastorskandidater till Equmeniakyrkan:
Linnéa Lidskog, 08-58 00 32 25, linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se
Längd: 4 års heltidsstudier; 240 hp. Du kan också läsa på deltid under längre tid.
Undervisningstyp: Campus. Vissa kurser ges på distans med eller utan obligatoriska träffar på Campus. Du kan också läsa delar av programmet på distans.
Studietakt: Du kan läsa på heltid eller deltid.
Undervisningstid: dagtid
Undervisningsspråk: svenska
Studieplats: Campus Bromma
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.
Anmälningskod: EHS-TKND2

Att vara pastor är få möta människor i livets olika situationer och skiften. Det är att gå med, ibland före, ibland bakom. Det är att vara förankrad i sin egen tro för att kunna dela med andra. Att vara pastor är att kunna tolka och tyda bibeltexter, forma gudstjänster, leda församling och grupper, möta existentiella frågor, tyda samtiden, lyssna, inspirera och trösta. Som pastor kan man arbeta i församling, i pionjära projekt, i internationella samarbetskyrkor eller i institutionssjälavård som fängelsepastor eller skolpastor. Få uppdrag kräver en sådan bred kompetens. Därför måste en bra pastorsutbildning ha både bredd och fördjupning, såväl teoretisk skärpa som förankring i den praktiska verkligheten. Ett flertal av lärarna som undervisar vid THS har själva erfarenhet av att arbeta i församling och är pastorer.

I likhet med många andra yrkesutbildningar inkluderar utbildningen för pastorskandidater i Equmeniakyrkan kurser med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 
Det innebär att studenten varje år från och med det andra studieåret finns i en församling under en period för att iaktta, analysera och praktisera.

Varför ska jag läsa det här programmet?

På det teologiska programmet inriktning pastor får du antingen en kandidat- eller magisterexamen i teologi. Du får också en yrkesutbildning till pastor. Du kan med denna utbildning bli anställd som pastor i en församling eller arbeta som pastor inom institutionssjälavård, i pionjära projekt. Med denna utbildning är det också möjligt att arbeta inom andra sektorer inom civilsamhället. För att bli pastor inom vissa samfund, såsom Equmeniakyrkan, krävs att du också är antagen som pastorskandidat. Se mer information här: www.blipastor.nu

Pastorsutbildningens examensmål är:

Pastoralt förhållningssätt
Förkunnelse, undervisning och lärande
Ledar- och medarbetarskap
Vetenskapligt förhållningssätt

Programstruktur

Teologiskt program, inriktning pastor

ÅrHÖSTTERMINVÅRTERMIN
1Bibeln & religionerna: introduktion i religionshistoria och exegetik, 15 hpAtt tolka Gud och samhället. Etiska och beteendevetenskapliga perspektiv, 15 hp
Teologi- och kyrkohistoria, 10 hp
Missionsvetenskap, 5 hp
Text, kontext och tolkning, 15 hp
2Teologi, religion och kyrka i Sverige, 15 hpEcklesiologi, religionspedagogik och homiletik, 15 hp
Bibelvetenskap språk, 15 hpBibelvetenskap språk, 15 hp
3Kurser med inriktning på examensarbete, 15 hpExamensarbete (kandidat), 15 hp
Tillämpad religionspedagogik, religionspsykologi & homiletik, 15 hpValfria kurser, 15 hp. Möjlighet att göra utbytestermin eller ta kurser vid våra samarbetsuniversitet.
4Equmeniakyrkans historia och identitet, 15 hpTillämpad ecklesiologi i ett mångfaldssamhälle, 10 hp
Tillämpad religionspsykologi i krissituationer, 5 hp
Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp och valfri kurs, 7,5 hp (magister) eller valfria kurser 15 hpExamensarbete (magister) eller valfria kurser, 15 hp

Parallellt med de poänggivande kurserna deltar studenterna också bland annat i:

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
  • Andligt forum
  • Gudstjänstseminarier
  • Samtal för personlig bearbetning
  • Röst- och talteknik

Den student som genomfört hela ovanstående program kan få en pastoralteologisk examen (Master of Divinity). För pastorskandidater i Equmeniakyrkan tillkommer också som ett obligatoriskt moment samfundsutbildning. Detta moment är inte del av den pastoralteologiska examen.

För den student som är antagen som pastorskandidat i Equmeniakyrkan gäller att pastoralteologisk examen är obligatorisk. Alla de moment som ingår betalas av Equmeniakyrkan. För den som studerar för att arbeta som pastor eller präst i annat kyrkosamfund gäller att THS erbjuder gratis deltagande i Andligt forum och gudstjänstseminarier. För övriga moment (VFU, andlig vägledning, röst- och talteknik samt samtal för personlig bearbetning) gäller att studenten själv eller respektive kyrkosamfund får ordna och betala kostnader för den som önskar genomföra dessa moment. För pastoralteologisk examen krävs att samtliga ovan uppräknade moment har genomförts.

För en utförlig beskrivning av pastorsutbildningen för blivande pastorer i Equmeniakyrkan, inklusive en redogörelse för kurserna med verksamhetsförlagd utbildning, hämta här (pdf) >>

Ansökan om att bli pastor i Equmeniakyrkan >>

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Se Behörighetskrav Avdelningen för teologi och religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

På det teologiska programmet inriktning pastor får du antingen en kandidat- eller magisterexamen i teologi. Du kan efter denna examen läsa in en masterexamen eller efter magister-/masterexamen fortsätta med forskarstudier. Du får också en yrkesutbildning till pastor. Du kan bli anställd som pastor i en församling eller arbeta som pastor inom institutionssjälavård, i pionjära projekt. Med denna utbildning är det också möjligt att arbeta inom andra sektorer i samhället.