Ledare för kyrka i förändring

En praktiknära akademiskt kvalificerande utbildning för dig som är ledare i kyrkans tjänst

Yrkesinriktad magister- och masterutbildning på halvtid.
Nästa omgång startar hösten 2021

Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Johannelunds Teologiska Högskola (JTH) erbjuder en unik gemensam utbildning. Innehållet i utbildningen rör pastoralt ledarskap, entreprenörskap, omstartarbete, mångkultur, gestaltning och kommunikation, omvärldsanalys och församlingsförnyelse.

Det pastorala uppdraget står i fokus. Pastorn, prästen och diakonen har genom sin särskilda kallelse och sina vignings- och ordinationslöften nyckelroller i församlingen. Att leda och verka i ett sammanhang där de ideella insatserna spelar en avgörande roll har sina speciella förutsättningar. Missionsuppdraget består – kallelsen, sändningen och tjänandet av Gud, människor och den värld vi lever i – samtidigt som sammanhanget ständigt ställer nya krav och innebär nya utmaningar.

Utbildningen fokuserar det pastorala hantverket och syftar till att:

  • ge orientering om aktuell forskning och historiska perspektiv på uppgiften
  • erbjuda verktyg för att kunna analysera, tolka och förstå vad det innebär att leda en församling, praktiskt och teologiskt
  • erbjuda strategier för att bygga församling och utöva ett teologiskt genomreflekterat pastoralt ledarskap

Studietakt och examina

Kurserna ges på halvfart för att vara möjliga att kombineras med pågående församlingstjänst. Kurserna kommer till stor del att kunna läsas på distans. Vid cirka tre tillfällen per läsår träffas kursdeltagarna för 1-3 dagar på plats, antingen vid THS i Bromma eller vid JTH i Uppsala.

Det kommer också erbjudas möjlighet till enskild handledning. Kursdeltagaren ska tillsammans med handledaren kunna diskutera enskilda situationer. En handledare är tillgänglig vid varje kurstillfälle. Kursdeltagaren kommer att erbjudas tre handledningstillfällen

Kursdeltagaren avlägger efter avslutad utbildning magister- eller masterexamen som ger behörighet till forskarutbildning

Termin 1 
Pastoralt ledarskap (7,5 hp)EHS
Den missionella kyrkan – teologi och praxis (7,5 hp)JTH
  
Termin 2-6* (två kurser ges per termin) 
Entreprenörskap och församlingsgrundande arbete (7,5 hp) JTH
Perspektiv på församlingsutveckling (7,5 hp)JTH
Kyrka i ett mångfaldssamhälle (7,5 hp)JTH/EHS
Församlingsledarskap/föreståndarskap (7,5 hp)EHS
Gestaltning och kommunikation (7,5 hp)EHS
Omvärldsanalys (7,5 hp)EHS
Valbara kurser från övrigt kursutbud vid EHS/JTH eller tillgodoräknade kurser från grundnivå/annat lärosäte (22,5 hp) 
Forskningsmetoder inom praktisk teologi (7,5 hp) 
  
Termin 7-8 
Examensarbete/Uppsats (30 hp) 
     
*Det bör noteras att kurserna i vissa fall kan erbjudas i något annan ordning.

Kurserna ges parallellt på kvartsfart under 2 år och kan läsas på distans. Studietakten är halvfart.Kursdeltagarna träffas cirka 3 gånger per termin med 1-2 kursdagar per tillfälle. Undervisningen förläggs till cirka 50 procent vid Enskilda högskolan Stockholm och till cirka 50 procent vid Johannelunds teologiska högskola.

Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar på magisternivå ger vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna deltagaren i att göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

För magisterexamen skall kursdeltagaren inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Kurserna ges parallellt på kvartsfart under 4 år och kan läsas på distans. Studietakten är halvfart. Kursdeltagarna träffas cirka 3 gånger per termin med 1-2 kursdagar per tillfälle. Undervisningen förläggs till cirka 50 procent vid Enskilda högskolan Stockholm och till cirka 50 procent vid Johannelunds teologiska högskola.

Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarie-övningar. Föreläsningar på masternivå ger väsentligt vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna kursdeltagaren i att göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

För masterexamen skall kursdeltagaren inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om kursdeltagaren redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Förkunskapskrav

Du ska ha en kandidatexamen i teologi eller motsvarande och erfarenhet av församlingsnära arbete, minst två år på minst halvtid.

Ansökan och max antal deltagare

Nästa omgång startar hösten 2021. Du ansöker antingen till Enskilda Högskolan Stockholm via antagning.se eller via Johannelunds teologiska högskola johannelund.studeo.se. Ansökan sker under perioden 15 mars-15 april 2021.

Till den formella ansökan ska du bifoga ett personligt brev på max 1 A4 där du beskriver varför du vill gå kursen, beskriver dig själv, din erfarenhet av kyrkligt arbete.

Max antal deltagare är 24.

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Medlemskap i studentkåren är obligatorisk för dig som studerar på EHS. Studentkårsavgiften är 125 kr per termin oavsett studieomfattning. Läs mer om kåravgift och studentkårens arbete:  Medlemskap i studentkåren

För mer information kontakta: