Ledare för kyrka i förändring

Yrkesinriktad magister- och masterutbildning på halvtid. Nästa start hösten 2023

Teologiska Högskolan vid Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) och Johannelunds teologiska högskola (Jth) erbjuder en unik gemensam utbildning. Innehållet i utbildningen rör pastoralt ledarskap, entreprenörskap, omstartarbete, mångkultur, gestaltning och kommunikation, omvärldsanalys och församlingsförnyelse.

Det pastorala uppdraget står i fokus. Pastorn, prästen och diakonen har genom sin särskilda kallelse och sina vignings- och ordinationslöften nyckelroller i församlingen. Att leda och verka i ett sammanhang där de ideella insatserna spelar en avgörande roll har sina speciella förutsättningar. Missionsuppdraget består – kallelsen, sändningen och tjänandet av Gud, människor och den värld vi lever i – samtidigt som sammanhanget ständigt ställer nya krav och innebär nya utmaningar.

Utbildningen fokuserar det pastorala hantverket och syftar till att:

  • ge orientering om aktuell forskning och historiska perspektiv på uppgiften
  • erbjuda verktyg för att kunna analysera, tolka och förstå vad det innebär att leda en församling, praktiskt och teologiskt
  • erbjuda strategier för att bygga församling och utöva ett teologiskt genomreflekterat pastoralt ledarskap

Studietakt, kursperioder och examina

Studierna ges på halvfart för att vara möjliga att kombineras med pågående församlingstjänst. Kurserna kommer till stor del att kunna läsas på distans. Vid cirka fem tillfällen per läsår träffas kursdeltagarna för 1-2 dagar på plats, antingen vid EHS i Bromma eller vid Jth i Uppsala.

Det kommer också erbjudas möjlighet till enskild handledning.

Kursdeltagaren avlägger efter avslutad utbildning magister- eller masterexamen som ger behörighet till forskarutbildning.

Kurser som erbjuds inom programmet

Termin 1
Pastoralt ledarskap(7,5 hp) EHS
Den missionella kyrkan – teologi och praxis(7,5 hp) Jth
Termin 2-6*
(två kurser ges per termin)
Entreprenörskap och församlingsgrundande arbete(7,5 hp) Jth
Perspektiv på församlingsutveckling(7,5 hp) Jth
Kyrka i ett mångfaldssamhälle(7,5 hp) Jth/EHS
Församlingsledarskap/föreståndarskap(7,5 hp) EHS
Gestaltning och kommunikation(7,5 hp) EHS
Omvärldsanalys(7,5 hp) EHS
Valbara kurser från övrigt kursutbud vid EHS/JTH eller
tillgodoräknade kurser från grundnivå/annat lärosäte
(22,5 hp)
Forskningsmetoder inom praktisk teologi(7,5 hp)
*Det bör noteras att kurserna i vissa fall kan erbjudas i något annan ordning.
Termin 7-8
Examensarbete/Uppsats(15/30 hp)

För detaljerade kursbeskrivningar och litteratur se Kurskatalogen.

Kurserna ges parallellt på kvartsfart under 2 år och kan läsas på distans. Studietakten är halvfart.Kursdeltagarna träffas cirka 3 gånger per termin med 1-2 kursdagar per tillfälle. Undervisningen förläggs till cirka 50 procent vid Enskilda högskolan Stockholm och till cirka 50 procent vid
Johannelunds teologiska högskola.

Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar på magisternivå ger vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna deltagaren i att göra självständiga, kreativa och
kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Studierna avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng.

För magisterexamen skall kursdeltagaren inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett själv-
ständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Kurserna ges parallellt på kvartsfart under 4 år och kan läsas på distans. Studietakten är halvfart. Kursdeltagarna träffas cirka 3 gånger per termin med 1-2 kursdagar per tillfälle. Undervisningen förläggs till cirka 50 procent vid Enskilda Högskolan Stockholm och till cirka 50 procent vid
Johannelunds teologiska högskola.

Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarie-övningar. Föreläsningar på masternivå ger väsentligt vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna kursdeltagaren i att göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Studierna avslutas med ett examensarbete om 30 högskolepoäng.

För masterexamen skall kursdeltagaren inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om kursdeltagaren redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Du ska ha en kandidatexamen i teologi eller motsvarande och erfarenhet av församlingsnära arbete, minst två år på minst halvtid.

Du ansöker antingen till Enskilda Högskolan Stockholm via antagning.se eller via Johannelunds teologiska högskola johannelund.studeo.se. Ansökan sker under perioden 15 mars-15 april 2023.

Till den formella ansökan ska du bifoga ett personligt brev på max 1 A4 där du beskriver varför du vill gå kursen, beskriver dig själv, din erfarenhet av kyrkligt arbete.

Du kommer att få besked i mitten av maj om du är antagen eller ej. Detta för att du ska ha tid att söka tjänstledighet hos din arbetsgivare.

Max antal deltagare är 24.

För mer information kontakta

”Efter ett antal år i pastorstjänst har det varit berikande att kombinera den erfarenheten med nya inputs kring omvärldsanalys, ledarskap och vad det är att vara kyrka. Det har gett inspiration att fortsätta arbeta med församling. Att utbildningen har en ekumenisk prägel är också ett stort plus.”

Andreas Löwkvist, pastor och föreståndare i Ansgarsförsamlingen Västerås. 

Masterprogrammet i praktisk teologi har gett mig möjlighet att reflektera över och analysera det sammanhang jag står i som ledare. Det har varit värdefullt och gått att kombinera med min kyrkoherdetjänst.

Peter Persman, kyrkoherde, Själevad, Mo och Björna pastorat

Mitt i prick, precis vad jag behövde som pastor och föreståndare sedan 26 år tillbaka. Praktiskt teologi, att föra samman år av erfarenheter, akademiska studier och få möjlighet att under vissa terminer gräva i eget valda ämnen i uppsatsskrivande. Distansstudierna underlättar möjligheterna var man än finns i landet. Missa inte detta!

Carin Hemmati, pastor och församlingsföreståndare Equmeniakyrkan Hallunda