Kandidatprogram i teologi – inriktning mot allmän religionsvetenskap och teologi

Du får en bred och kvalificerad utbildning inom religionsvetenskap och teologi. Utbildningen syftar till förståelse av religionens roll i samtiden och I historien, i olika kulturer och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ- som ett grupperspektiv, lokalt och globalt, samt i relation till natur och ekologi.

Utbildningsansvarig: Jonas Ideström, jonas.idestrom@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys mark.sluys@ehs.se
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.
Längd: Teologiekandidat 3 års heltidsstudier 180 hp. Teologie magisterexamen 4 års heltidsstudier 240 hp. Du kan också läsa på deltid.
Undervisningstyp: Utbildningen erbjuds som Campus och delvis distans. Du kan läsa delar av utbildningen på distans.
Studietakt: helfart eller halvfart.
Undervisningstid: Inom programmet ges vissa kurser helt på distans, andra på Campus. För detaljer om kurser se kurskatalogen.
Undervisningsspråk: Svenska på de kurser som ges på svenska. Om du bland valbara kurser väljer engelska kurser är även undervisningsspråk engelska
Studieplats: Campus Bromma (campuskurser)
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.

Du får en bred och fördjupad allmänbildning då religionsvetenskap och teologi knyts till olika ämnen såsom beteendevetenskap, historia, hermeneutik, omvärldskunskap.  Att studera teologi är självklart viktigt för blivande pastorer, präster och religionskunskapslärare men också för alla som arbetar i samhället på olika nivåer.  Kulturarbetare, journalister, personal inom människovårdande yrke och många andra behöver kunskap om religionen som samhälls- och kulturfenomen i vår närhet och i världen i stort – liksom kunskap om vad religion är i sig och vad den betyder för människor. Att läsa teologi vid EHS innebär ett brett studium av till exempel mångtusenåriga skrifter och traditioner, religionsbeteendevetenskap, etiska problem, genusfrågor och spiritualitetens roll i kyrka och samhälle och vad den betyder för människor. Teologin utgör sålunda en viktig utgångspunkt för förståelsen av mänskligt liv, och samhällets utveckling och hållbarhet. För blivande pastorer och präster handlar det också om att utveckla en förmåga att gestalta teologisk kunskap i olika sammanhang.

Varför ska jag läsa det här programmet?

Religion och teologi spelar en viktig roll i de flesta kulturer. Oavsett om du själv kallar dig för troende, ateist eller agnostiker eller något annat förstår du dig själv och världen bättre med kunskap om religion. Inom vissa yrken är akademisk examen i religionsvetenskap och teologi en förutsättning. I de flesta yrken är kunskap om religionsvetenskap och teologi en fördel.

Målbeskrivning 

Student som får kandidatexamen i teologi vid EHS ska ha uppnått en utvecklad förståelse för och kunskap om väsentliga områden av teologin, den vetenskapliga grunden, användbara metoder samt vara orienterad om aktuella forskningsfrågor.

Studenten ska kunna identifiera, strukturera och analysera situationer, frågeställningar och grundläggande sammanhang i ett teologiskt perspektiv.

Studenten ska kunna gestalta teologisk kunskap i olika kyrkliga, akademiska och samhälleliga sammanhang samt visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och religiösa aspekter

Studenten ska förstå kunskapens roll i akademi, kyrka och samhälle, samt människors ansvar för hur den används samt ha insikt om sitt behov av fortsatt kunskapsinhämtning och kompetensutveckling

Resultat

Med en kandidatexamen i teologi och religionsvetenskap får du en utvecklad förståelse och kunskap om väsentliga områden av teologin, den vetenskapliga grunden, användbara metoder samt blir orienterad om aktuella forskningsfrågor. Du utbildas till att i ett teologiskt perspektiv kunna identifiera, strukturera och analysera situationer, frågeställningar och grundläggande sammanhang. Du lär dig att, kunna gestalta teologisk kunskap i olika kyrkliga, akademiska och samhälleliga sammanhang

blivande pastorer, präster och religionskunskapslärare men också för alla som arbetar i samhället på olika nivåer.  Kulturarbetare, journalister, personal inom människovårdande yrke och många andra behöver kunskap om religionen som samhälls- och kulturfenomen i vår närhet och i världen i stort – liksom kunskap om vad religion är i sig och vad den betyder för människor. Att läsa teologi vid EHS innebär ett brett studium av till exempel mångtusenåriga skrifter och traditioner, religionsbeteendevetenskap, etiska problem, genusfrågor och spiritualitetens roll i kyrka och samhälle och vad den betyder för människor. Teologin utgör sålunda en viktig utgångspunkt för förståelsen av mänskligt liv, och samhällets utveckling och hållbarhet. För blivande pastorer och präster handlar det också om att utveckla en förmåga att gestalta teologisk kunskap i olika sammanhang.

Programstruktur

I examen skall ingå ett minimum av ämnesområden och samlad högskolepoäng enligt följande:

  • Baskurser 4 ämnesområden, 30 hp
  • Fortsättningskurser 3 ämnesoråden, 45 hp
  • Fördjupningskurser 2 ämnesområden, 30 hp

Studierna avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng inom ett delområde som studenten läst på både fortsättnings- och fördjupningsnivå, varav minst 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå. 30 högskolepoäng från annat relevant huvudområde kan ingå i examen.

De olika ämnen som du kan välja bland är: Bibelvetenskap inriktning gamla testamentet eller nya testamentet, Systematisk teologi, Praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap eller Kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav för Teologi-religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

Du kan efter avslutat program arbeta som pastor eller präst, om du också har uppfyllt de krav som respektive kyrka ställer.
Du kan komma att arbeta i civilsamhällesorganisationer eller myndigheter, i kommunal sektor och även i företag. En examen i religionsvetenskap och teologi kan utgöra en hel, eller del av den utbildning som krävs i en rad olika framtida yrken.