Frida Lockner

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

Vilket program läste du på EHS?

Jag studerade både kandidat- (examen 2015) och masterprogrammet (examen 2017) i mänskliga rättigheter.

Varför valde du att läsa på EHS?

Allt började med att jag studerade statsvetenskap inriktat på krishantering och säkerhet på Försvarshögskolan, vilket var väldigt intressant! Men, jag kände också att det var något som saknades. I en diskussion om detta med en dåvarande klasskompis fick jag tips om EHS och era MR-kurser. Jag gick snabbt in och läste om era utbildningar om mänskliga rättigheter och demokrati och bestämde mig direkt för att söka.

Vad var roligast under studieperioden på EHS?

Det var mycket som var roligt under studieperioden, inte minst de sociala delarna av studentlivet. Det roligaste kopplat till själva studierna var just att ta sig an frågorna tvärvetenskapligt – det både utmanade och kompletterade min förståelse för mänskliga rättigheter som jag har stor nytta av idag i mitt arbetsliv.

Vad skrev du din uppsats om? Varför var du intresserad av just det ämnet?

På kandidatnivå skrev jag min uppsats om The Responsibility to Protect – en studie om FNs möjlighet att vidta åtgärder i fallet Islamiska staten i Irak och Levanten. Utgångspunkten var en juridisk metod då syftet var att fastställa rättsläget.

Min masteruppsats handlade om derogeringar av rättigheter i kris och var en teoretisk analys av konceptet mänskliga rättigheter. Jag ville undersöka derogeringar av rättigheter i kris i relation till både ett juridiskt och filosofiskt perspektiv – och, hur det förhåller sig till varandra.

Det är svårt att sätta fingret på varför jag var (är) intresserad av just dessa ämnen, men jag har haft det intresset ända från start. Det gäller både skärningen mellan säkerhetsfrågor och mänskliga rättigheter samt behovet av att undersöka och förstå det utifrån ett flerdimensionellt perspektiv. Jag tror det ligger i min grunduppfattning om att inget är svart eller vitt och då skapar en nyfikenhet kring frågor rörande till exempel ”vad som är juridiskt korrekt kanske inte alltid är moraliskt rättfärdigt, eller tvärt om – och vad innebär då det i praktiken?”.

Vad har du arbetat med efter att du tog examen på EHS?

Som en del av mina studier på mastersprogrammet hade jag praktik på civilsamhällesorganisationen Fonden för mänskliga rättigheter. Efter praktikperiodens slut blev jag anställd som handläggare i mänskliga rättigheter. Jag arbetade som det fram till februari 2018 då jag flyttade till Genève, Schweiz, för att påbörja en internationell praktik på International Planned Parenthood Federation. Där utförde jag policy- och påverkansarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på global nivå, bland annat FNs MR-råd, FNs flyktingorgan, FNs Högkommissarie för MR och Världshälsoorganisationen.

När jag var tillbaka i Sverige och stod i begrepp att söka jobb hamnade jag på Myndigheten för delaktighet och arbetade där som utredare i två år. Sedan mars i år är jag tillbaka på Fonden för mänskliga rättigheter och arbetar som rådgivare i mänskliga rättigheter. Jag arbetar med policy, påverkan och utbildning inom de tematiska områdena ekonomiska, kulturella rättigheter, övergångsrättvisa och regionala MR-system.

Vid sidan om studierna arbetade jag på migrationsverket, engagerade mig bland annat i Röda Korset, organisationen Danaini och var ordförande i EHS studentkår. Det var viktiga erfarenheter för att få in en fot på arbetsmarknaden.

Vad är roligast med ditt jobb?

Bland det roligaste med mitt jobb är att det är varierande och har en naturlig brygga mellan det internationella och nationella arbetet.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från EHS in i arbetslivet?

Självklart har jag tagit med mig mycket teoretisk kunskap om olika rättighetsområden och -strukturer/system. Det jag däremot (kanske lite mer diffust) skulle lyfta som det viktigaste jag har tagit med mig in i arbetslivet är en utvecklad analysförmåga – återigen det tvärvetenskapliga sättet att tänka på och att kunna ta sig an frågor utifrån olika perspektiv. Som jag nämnde tidigare har det kommit till stor nytta i mitt arbetsliv hittills.

Har ditt arbete gett dig någon oväntad erfarenhet och/eller kunskap?

En sak jag reflekterat över är att det är många aktörer ute i samhället som arbetar med mänskliga rättigheter utan att de riktigt förstår det eller aktivt benämner det utifrån ett rättighetsperspektiv. Jag upplever att det finns en vilja och intresse av mänskliga rättigheter och att det ibland bara handlar om att hjälpa till att förstå hur sin verksamhet hänger ihop med det. Och, om det inte finns ett intresse/en förståelse för just ”mänskliga rättigheter” går det att använda sig av andra begrepp som demokrati, agenda 2030 eller andra politiska mål och strategier för att få upp rättighetsperspektivet på dagordningen.

Har du några tips och råd till EHS-studenter som ska ut i arbetslivet?

Tveka inte på att söka jobb där det står att de söker någon med kompetens inom exempelvis statsvetenskap eller juridik – ring upp rekryteringsansvarig eller skriv en extra rad om att din utbildning inom mänskliga rättigheter är tvärvetenskaplig och fördelarna med det. I de fall jag har gjort det har jag fått till svar att det är högst relevant och att de bara inte tänkt på att efterfråga just den disciplinen.