Magister- och masterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap

Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om trossamfundens självförståelse och praktiker, trosmedling, ledarskap, existentiell hälsa och själavårdsfrågor, samt religionens ökade synlighet och relevans på olika nivåer är av vikt till exempel inom socialt arbete, religiösa organisationer, media och utbildning. Det kan även vara yrkesförberedande eller vidareutbildning för pastorer, präster och lärare.

Utbildningsansvarig: Jonas Ideström, jonas.idestrom@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys, mark.sluys@ehs.se
Längd: Magisterprogram: 1 år, 60 hp; Masterprogram: 2 år, 120 hp
Undervisningstyp: campus
Studietakt: heltid
Undervisningstid: dagtid
Language of Instruction: svenska
Studieplats: Campus Bromma
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se

Programmet förenar, inom en teologisk ram, teoretiska och praktiska perspektiv och ger relevanta kunskaper och färdigheter som är lämpliga för olika yrkesroller i samhället, exempelvis inom kyrkor, andra religiösa organisationer, socialt och internationellt arbete, media och utbildning. Det ger också möjligheter att senare söka forskarutbildning.

Målbeskrivning

Programmet syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i praktisk teologi med beteendevetenskap och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder, samt till att ge erfarenhet av egen forskning.

Resultat

Utveckla förståelse för och kunskap om praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap, inbegripet både ett brett kunnande och ingående kunskap inom vissa inriktningar inom ämnet, ha väsentligt fördjupad kunskap om metodanvändningen inom ämnet, samt en breddad insikt i aktuellt forsknings‐ och utvecklingsarbete.

Programstruktur

Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Föreläsningar ger väsentligt vidgade och fördjupande perspektiv och inblickar, medan seminarieövningar syftar till att träna studenten i att göra självständiga, kreativa och kritiska bedömningar, samt att självständigt och flexibelt urskilja, formulera och lösa kvalificerade problem. Studenten deltar regelbundet i det högre seminariet i Praktisk teologi med beteendevetenskap. Studierna avslutas med ett examensarbete.

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav för Teologi-religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

Programmet är yrkesförberedande för blivande pastorer och präster men innebär också att man har möjlighet att söka vidare till forskarutbildning.