Masterprogram i religionsvetenskap
och teologi

Bibelvetenskap
Kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik
Praktisk teologi med beteendevetenskap
Systematisk teologi

På Avdelningen för religionsvetenskap och teologi vid Enskilda högskolan Stockholm finns ett gemensamt Masterprogram i religionsvetenskap och teologi. Studenter kan inom ramen för programmet ta ut en masterexamen på 120 hp eller en magisterexamen på 60 hp. Här nedan presenteras utformningen av programmet och de olika kurser som kan ingå i en examen.

Vid avdelningen finns fyraämnesområden: bibelvetenskapkyrkohistoria med global kristendom och ekumenikpraktisk teologi och systematisk teologi. I en master- eller magisterexamen skriver man ett examensarbete inom något av dessa ämnesområden och man behöver då ha läst ett visst antal kurser på avancerad nivå inom det ämne man skriver examensarbetet (30 hp för masterexamen och 15 hp för magisterexamen).

Vi erbjuder en utbildning på avancerad nivå som lämpar sig för den som vill utbilda sig för tjänst i kyrka eller som vill fortbilda sig. En master- eller magisterexamen lägger också en god grund för att kunna söka vidare till forskarutbildning. Programmet erbjuder en bredd av ämnesområden och kurser kombinerat med en gemensam seminariemiljö som gör att det går att förena självständiga studier med att få vara del i en god lärandemiljö.  Vi kombinerar också campus och online för att göra utbildningen tillgänglig för fler utan att förlora de gemensamma miljöerna.

Här nedan har respektive ämnesområde tagit fram en rekommenderad väg genom utbildningen. Där framgår det också att några kurser är obligatoriska om man vill skriva sitt examensarbete inom det ämnesområdet. Det finns många fördelar med att följa de rekommenderade vägarna inom respektive ämnesområde då ämneslärarna har kombinerat kurser som ger både djup och bredd inom ämnesområdet.

Samtidigt är det möjligt att utöver de kurser på avancerad nivå som krävs inom det valda ämnesområdet välja kurser från andra ämnesområden. Det är också möjligt att läsa ett antal kurser på grundnivå och inkludera dem i en examen på avancerad nivå. Mer information om det kommer här nedan.

Litteraturkurser och ämnesövergripande seminarier

Kurserna ges i stor utsträckning i form av litteraturkurser utan schemalagd undervisning. Parallellt med läsningen av kurserna deltar studenter på avancerad nivå regelbundet i ett ämnesövergripande seminarium. Seminariet syftar till att tillhandahålla ett sammanhang där studenter får delta i och öva sig i de färdigheter som utgör väsentliga delar i ett akademiskt lärande. Seminariet leds av lärare från de olika ämnena. De enskilda ämnena kan också erbjuda ämnesspecifika seminarier. Den första kursen på avancerad nivå är en obligatorisk ämnesövergripande teori- och metodkurs på 7,5 hp.

Master- och magisterexamen

I en masterexamen anges den ämnesprofil inom vilken examensarbetet har skrivits. För att kunna ta ut en masterexamen krävs att studenten har fullgjort kursfordringarna om 120 högskolepoäng. I en masterexamen ska det ingå kurser om minst 15 högskolepoäng från 400-nivå och minst 15 högskolepoäng från 500-nivå inom det ämnesområde som examensarbetet skrivs samt ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng i samma ämne och valda profil, alternativt två examensarbeten om 15 högskolepoäng. 30 högskolepoäng från annat relevant område eller från grundnivå kan ingå i examen.

Även i en magisterexamen anges den ämnesprofil inom vilken examensarbetet har skrivits. För att ta ut en magisterexamen krävs att studenten har fullgjort kursfordringarna om 60 högskolepoäng inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. I magisterexamen ingår kurser om minst 15 högskolepoäng från 400-nivå inom det ämnesområde som examensarbetet skrivs samt ett examensarbete om 15 högskolepoäng. 15 högskolepoäng från annat relevant område eller från grundnivå kan ingå i examen.

Sammanställning av kurser

Här nedan finns en sammanställning över alla de kurser som ges på avancerad nivå på avdelningen för religionsvetenskap och teologi vid EHS (pdf). I sammanställningen framgår dels vilket ämne kursen ges inom, dels vilken termin och modul den går att läsa. Därtill tillkommer några kurser på fördjupningsnivå (300 p) som också kan läsas på avancerad nivå (400 p). Alla kurser i sammanställningen är 7,5 hp.

Vilket framgår av sammanställningen ges vissa kurser på 400 nivå och andra på 500 nivå. För att läsa kurser på 500 nivå ska man ha läst minst 15 hp avancerad nivå (inklusive Vetenskaplig teori och metod). 

Några kurser på grundläggande nivå som också kan läsas på avancerad nivå

Utöver de kurser som finns listade i sammanställningen över kurser på avancerad nivå finns också några kurser på grundläggande nivå som också kan läsas på avancerad nivå. Information om under vilka moduler de kurserna ges finns på kursportalen. Läser man de kurserna deltar man i den schemalagda undervisningen.

Bibelvetenskap

 • 5ET432 Apokryfer och apokalypser
 • 5EN436 Att predika Nya testamentet
 • 5EN432 Forgiveness and Reconciliation in the New Testament
 • 5EG431 Gamla testamentets teologi
 • 5EG432 Gamla testamentets religiösa omvärld
 • 5EG436 Att predika gamla testamentet
 • 5ET421 En värld eller två? Bibelteologiska utmaningar och förutsättningar
 • 5ET422 Arkeologi och bibelns historia
 • 5EN431 Den historiske Jesus

Kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

 • 5KH428 Kyrkorna i det globala syd

Praktisk teologi med beteendevetenskap

 • 5PB427 Tillämpad ecklesiologi i mångfaldsamhälle 10 hp (ges sista gången 2023/24 M3)
 • 5PB473 Tillämpad religionspsykologi i krissituationer 5 hp (ges sista gången 2023/24 M4)

Gemensamma kurser

 • 5IN436 Svenska kyrkans tro och liv 15 hp

Se presentation av masterprogrammet i religionsvetenskap och teologi (Youtube)