Magister- och masterprogram i teologi med inriktning kyrkohistoria

Kyrkohistoria utgör en viktig utgångspunkt för förståelsen av kyrkans liv och utveckling samt det samhälle i vilken kyrkan är verksam. De kristna samfunden har under lång tid påverkat inte minst det svenska samhället. Utan kyrkohistorisk kunskap blir det inflytandet fördolt. En fördjupad förståelse av kyrkans identitet, organisation, verksamhet och samhällsrelation i historien, i olika kulturer, i religionsmöten och på olika samhällsnivåer genom historien ger därför också en fördjupad förståelse av samtiden.

Utbildningsansvarig: Joseph Sverker, joseph.sverker@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys, mark.sluys@ehs.se
Längd: Masterprogram: 120 hp Magisterprogram: 60 hp
Undervisningstyp: Programmet ges delvis på campus och delvis på distans. Möjlighet till anpassning efter olika behov finns.
Studietakt: Programmet ges normal på heltid.
Undervisningstid: Dagtid med delvis schemalagd undervisning. Möjlighet till anpassning efter olika behov finns.
Undervisningsspråk: Programmet ges delvis på svenska och delvis på engelska. Det kan även ges helt på ett av språken.
Studieplats: Campus Bromma
Ansökan: Du ansöker via www.antagning.se.

Varför ska jag läsa det här programmet?

Programmet möjliggör inte enbart vidare forskarutbildning utan är även lämplig för olika yrkesroller i samhället, exempelvis inom kyrkor, andra religiösa organisationer, socialt och internationellt arbete, media och utbildning. En magister/master i kyrkohistoria är betydelsefullt för den som vill utveckla sin förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt arbeta med teologiska och historiska frågeställningar ur olika aspekter.

Målbeskrivning

Programmet syftar till väsentligt fördjupad förståelse av kyrkans identitet, organisation, verksamhet och samhällsrelation i historien, i olika kulturer, i religionsmöten och på olika samhällsnivåer, i såväl ett individ‐ som ett grupperspektiv, lokalt och globalt. 

Resultat

Masterprogrammet i kyrkohistoria vänder sig till student som har för avsikt att söka utbildning på forskarnivå. Programmet är också lämplig för olika yrkesroller i samhället, exempelvis inom kyrkor, andra religiösa organisationer, socialt och internationellt arbete, media och utbildning. För blivande respektive för vidareutbildande pastorer, präster, lärare och ledare/handläggare i socialt och i internationellt arbete handlar det också om att utveckla en självständig förmåga att kreativt och kritiskt analysera och gestalta komplex teologisk tolkning och tradition i olika sammanhang.

Programstruktur

Programmet ger en kvalificerad och väsentligt fördjupad utbildning i kyrkohistoria och omfattar fyra terminers studier för masterexamen. Programmets inledande metodkurser är obligatoriska. Därefter finns valbara kurser och möjlighet till val av inriktning. Studenten kan välja att efter ett år avsluta med en magisterexamen eller läsa två år för en masterexamen.

Kurserna är förutom litteraturstudier som regel en kombination av föreläsningar och seminarieövningar. Studierna avslutas med ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller minst 15 högskolepoäng om ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng tidigare genomförts för en magisterexamen inom huvudområdet.

Kurser på 400‐ och 500‐nivå i programmet som ges under två år. Exempel på sådana kurser kan vara: 

Exempel på kurser på avancerad nivå i kyrkohistoria:

5IN412Vetenskaplig teori & metod, inriktning kyrkohistoria (med profilval), 7,5 hp
5KH427Equmeniakyrkans historia och identitet, 15 hp
5KH425Kropp och kön i kyrkans historia, 7,5 hp
5KH426Martin Luther och reformationstiden, 7,5 hp
5KH414Tro och totalitarism – kyrka i Nazi-Tyskland och Sovjetunionen, 7.5 hp
5IN474Eastern Christian Theology – Byzantine Orthodox
5PT510Tematisk kurs inom kyrkohistoria på masternivå, 7,5 hp (flera olika alternativ)

Behörighetskrav

Behörig att antas till programmet på avancerad nivå i kyrkohistoria är den som har godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i kyrkohistoria, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.
Student kan också antas till senare delar av programmet (61–120 hp) efter särskild ansökan, under förutsättning att de då aktuella förkunskapskraven är uppfyllda.
Sökande från tidigare utbildningssystem är behörig om den har en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, minst 120 poäng, där minst 100 poäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 10 poäng. Minst 10 poäng i kyrkohistoria, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen kan antas efter särskild prövning.

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Karriärmöjligheter

Utbildningen stärker studentens möjligheter att arbeta med religionsfrågor inom media, utbildning, myndigheter, NGOs, religiösa organisationer och samfund m.m. Den kan även vara en yrkesförberedande eller vidareutbildning för präster, pastorer och lärare. Programmet på masternivå förbereder för forskarutbildning inom systematisk teologi.