Magister- och masterprogram i bibelvetenskap

En magister- och masterexamen i Bibelvetenskap ger en fördjupad och breddad förståelse för de bibliska texterna. Det gör dig kompetent att på ett självständigt sätt hantera frågeställningar och problemområden som rör bibelns texter, och inte minst hur de kan förstås och tolkas på ett ansvarsfullt sätt i vår tid.

Inriktningen bibelvetenskap erbjuder en möjlighet till fördjupning i både Gamla testamentets och Nya testamentets exegetik. Det sker genom fördjupning i vetenskaplig teori och metod, fördjupande exegetiska och tematiska kurser, och ett uppsatsarbete. I uppsatsarbetet får du bearbeta ett valfritt problem med exegetiska metoder, där stor vikt läggs vid teoretisk medvetenhet och förmåga till kritisk analys.

Att studera bibliska texter i deras ursprungliga kontext, och hur de sedan har använts och tolkats, ger en djupare förståelse för deras karaktär och betydelse, inte minst vad det gäller judisk-kristna relationer.

Varför ska jag läsa det här programmet?

En magister- och masterexamen i Bibelvetenskap ger en fördjupad och breddad förståelse för de bibliska texterna. Det gör dig kompetent att på ett självständigt sätt hantera frågeställningar och problemområden som rör bibelns texter, och inte minst hur de kan förstås och tolkas på ett ansvarsfullt sätt i vår tid.

Resultat

Magister- och masterprogram ger färdigheter i Bibeltolkning i vid bemärkelse och en magisterexamen förbereder för forskarutbildning i Bibelvetenskap. Utbildningen ger fördjupande kunskaper och färdigheter i tolkning av bibelns texter, liksom för heliga texter generellt sett. Det är framför allt yrkesförberedande för pastorer och präster, men är också relevant för andra sammanhang där frågeställningar kring tolkning av bibeln och andra religiösa texter står i fokus.

Programstruktur

Programmens inleds med en obligatorisk kurs i vetenskaplig teori och metod. Därefter finns valbara kurser och möjlighet till val av inriktning. Valet av kurser kan exempelvis leda till särskild fördjupning inom Gamla testamentets exegetik eller Nya testamentets exegetik. Masterprogrammet avslutas med en uppsats om 30 högskolepoäng, eller 15 högskolepoäng för den som tidigare genomfört en magisterexamen inom huvudområdet. Magisterprogrammet avslutas med en uppsats om 15 högskolepoäng. Programmets huvudspråk är normalt svenska men det kan även ges på engelska.

Exempel på kurser som kan ges på 400 eller 500-nivå inom ramen för programmet:

5EG436Att predika Gamla testamentet, 7,5 hp
5EN436Att predika Nya testamentet, 7,5 hp
5ET421En värld eller två? Bibelteologins utmaningar och förutsättningar, 7,5 hp
5EG420Psalmer och Psaltare. Textkurs med hebreiska, magisternivå, 7,5 hp
5EN420Johannesevangeliet. Textkurs med grekiska, magisternivå, 7,5 hp
5ET520Samhälle, kris och teologisk utveckling. Tematisk kurs, bibelvetenskap, masternivå, 7,5 hp
5EG431Gamla testamentets teologi, 7,5 hp
5EN431Den historiske Jesus, 7,5 hp

Behörighetskrav

Se Behörighetskrav för Teologi-religionsvetenskap

Avgifter

Du som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES länder och Schweiz och du som har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte betala studieavgift. Om du är medborgare i länder utanför EU, EEA och Schweiz måste du betala studieavgift, se Studieavgifter

Medlemskap i studentkåren är obligatorisk för dig som studerar på EHS. Studentkårsavgiften är 125 kr per termin oavsett studieomfattning. Läs mer om kåravgift och studentkårens arbete:  Medlemskap i studentkåren

Utbildningsansvarig: Åke Viberg, ake.viberg@ehs.se
Studierektor: Mark Sluys, mark.sluys@ehs.se
Ansökan: Du ansöker från och med den 15 mars 2021 via www.antagning.se.
Längd: Magisterprogram: 1 år, 60 hp. Masterprogram: 2 år, 120 hp.
Undervisningstyp: Programmet ges delvis på campus och delvis på distans. Möjlighet till anpassning efter olika behov finns.
Studietakt: Programmet ges normalt på heltid.
Undervisningstid: Dagtid med delvis schemalagd undervisning. Möjlighet till anpassning efter olika behov finns.
Undervisningsspråk: Kurser är i första hand på svenska, men kurser på engelska kan även förekomma.
Studieplats: Campus Bromma