Aleksandra Avramovic Stefanovic

Vägen till EHS, utbildning och yrkeskarriär

Vilket program läste du på EHS?

Masterprogrammet i mänskliga rättigheter.

Vilket ämne skrev du om i din uppsats

Jag valde att skriva min uppsats om sexhandeln i Sverige. Ni kan läsa den här: Den nya svenska sexhandeln – En lägesbeskrivning

Vad fick dig att skriva om det ämnet?

Jag visste att jag ville skriva om kvinnors rättigheter och jämställdhet. Dock var jag väldigt kluven om vad exakt inom dessa ämne jag ska skriva om. Det var inte förens jag satt med min familj och diskuterade som vi kom in på ämnet sexhandel och jag började googla om statistik och liknande, som jag insåg att detta kanske jag ska skriva om. Efter ytligare en tid på Google hade jag så många frågor som jag ville ha besvarade. Det var då jag bestämde mig för att skriva om sexhandel och då fokusera på; internets och den svenska sexköpslagens effekter och påverkan på dagens sexhandel. Samt undersöka hur statliga och icke statliga aktörer arbetar för att säkra de grundläggande mänskliga rättigheterna till säkerhet och ett adekvat skyddsnät för personer som säljer sex.

Vad var det viktigaste som du kom fram till i uppsatsen?

Att sexhandel är ett komplext fenomen som är djupt rotat i det feministiska perspektiven, men att det trots detta är ett fenomen som konstant förändras. Detta har bidragit till nya former av sexhandel som omfattar många olika personer med olika könsidentiteter. Det är till exempel inte längre den klassiska sexhandeln där kvinnor säljer sex på Malmskillnadsgatan som råder idag. Utan majoriteten av sexhandeln har flyttat ut på internet. Respondenterna i studien beskrev även att det är ett stort antal homo-och bisexuella samt transpersoner och unga män som säljer sex. Där dessa grupper ofta blir exkluderade ur den rådande diskursen eftersom att sexhandeln i Sverige ses ur ett strikt feministiskt perspektiv.

Det var även tydligt att det råder en intersektionalitet där sexhandel är ett fält som omfattar mer än kvinnan och en feministisk utgångspunkt. Att endast utgå från ett feministiskt perspektiv när det gäller sexhandeln gör att en stor del av dagens sexsäljare osynliggörs. Vilket i sin tur bidrar till stigmatisering och ökad ojämställdhet. Vad gäller det befintliga skyddsnätet i Sverige så är det bristfälligt. De ideella verksamheterna som arbetar inom detta fält är starkt beroende av ekonomisk finansiering av medlemmar vilket gör att antalet personer de kan hjälpa och stödja är begränsat. Vad gäller myndigheternas arbete, främst socialtjänsten är det oklart vad för stöd och hjälp som finns, vart detta finns och vem som ska erbjuda detta. På grund av denna utveckling och digitalisering inom sexhandeln samt den rådande okunskapen har en diskussion bortom det feministiska perspektivet blivit allt viktigare. Det krävs helt enkelt en bredare diskussion med utgångspunkt i ett mänskligt rättighetsperspektiv som samtidigt återspeglar och respekterar den samhälleliga moralen och värderingarna.

Vad tänker du att personer som arbetar med de här frågorna kan lära sig av din uppsats?

Att ta sig an den intersektionaliteten som finns inom detta fält, diskutera, utveckla hjälp och öka information för de personer som befinner sig inom sexhandeln. Men även att våga lyfta denna fråga i samhället, hur ser det egentligen ut? Vilka är det som säljer sex? Vart säljer de sex? Vad finns det för skyddsnät för dessa personer? Är det tillräckligt? Våga diskutera sexhandeln! För just nu är denna fråga fortfarande väldigt stigmatiserad vilket bidrar till en stor skada både för samhället men även för de som säljer sex.

Vad gör du nu när du är färdig med din utbildning hos oss?

Jag har nyligen fått ett sommarjobb hos Försäkringskassan i Gävle och arbetar som försäkringshandläggare för aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning.