Gudstjänstseminarier

Gudstjänstseminarier

Gudstjänst- och homiletikundervisningen är ett processinriktat, progressivt och integrerat studium med pastorskandidaten och hans/hennes egna möjligheter i centrum. Med regelbundenhet, ca en till två gånger per termin, planerar och genomför pastorskandidaten en gudstjänst där han/hon leder respektive predikar i en gudstjänst.

Varannan vecka samlas de som haft ansvar för gudstjänstledning och predikan till seminarium då två veckors gudstjänster kommenteras, utmanas och uppmuntras av lärare. Där samtalas om gudstjänstens liturgiska gestaltning och innehåll, samt den homiletiska framställningen och dess innehåll. Frågor ställs om gudstjänstens och predikans ärende och teologi. Seminariet bevakar också frågeställningar kring förberedelse, anspänningsnivå och hörbarhet, kroppsspråk, lyssnarkontakt, pedagogik och retorik.

Syftet med andakterna och den efterföljande responsen från lärare under gudstjänstseminarium är att pastorskandidaten under utbildningen får teoretisk och praktisk utbildning och utmanas att utveckla sin kunskap och förmåga. Syftet är också att väcka nya idéer, inspiration och lust att arbeta med gudstjänstutveckling. Progressiviteten i undervisningen sker dels utifrån de teoretiska kursernas interaktion med övningarna, dels genom olika anbefallda förutsättningar för de olika uppgifterna i gudstjänsten som helhet och i predikan.

Alla övningstillfällen spelas in för att lärare i efterhand ska kunna granska och ha som underlag för seminariesamtalet. Därigenom har även studenten möjlighet att studera sitt eget framträdande.

Gudstjänst- och homiletikseminarierna har följande innehåll på respektive nivå:

År 1

År 1

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en egen betraktelse eller predikan. Med betraktelse menas här en meditation, diktläsning, berättelse ur livet, kort drama eller helt enkelt ett musikinslag. T1 genomför detta i huvudsak under vårterminen. Lärare i homiletik och kommunikation ansvarar.

Efter första året ska pastorskandidaten:
- ha en grundläggande förståelse och känsla för gudstjänst, för behovet av olika gudstjänst-former och för nödvändigheten av att de olika momenten i gudstjänsten bildar en helhet
- visa sig genom praktisk tillämpning ha tillägnat sig grundkurserna i homiletik och exegetik.

År 2

År 2

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en egen predikan över valfri text, en gång per termin (i mån av utrymme). Lärare i homile-tik och exegetisk teologi ansvarar.

Efter andra året ska pastorskandidaten:
- ha uppnått förmåga att i seminariet analysera planeringen, genomförandet och utvärderingen av en gudstjänst
- kunna analysera bibeltextens funktion samt det teologiska innehållet i gudstjänsten
- visa förmåga att kunna använda sig av verktyg ur kommunikationskursen för gudstjänstens och predikans utformning.

År 3

År 3

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en predikan per termin över en av kyrkoårets texter följande söndag - en predikan över en gammaltestamentlig och en över en nytestamentlig text. Lärare i homiletik och exegetisk teologi ansvarar under höstterminen. Lärare i kommunikation och historisk teologi ansvarar under vårterminen.

Efter tredje året ska pastorskandidaten:
- ha uppnått förmåga att utifrån kurserna i exegetik och historisk teologi tolka en given text
- ha en fördjupad förståelse av samspelet mellan text, teologi, predikan, gudstjänst och församling
- kunna analysera predikan och gudstjänstledning ur ett kommunikationsperspektiv.

År 4

År 4

Gudstjänstledning, gudstjänstvärd, spela in gudstjänsten när andra studenter predikar, samt hålla en predikan där pastorskandidaten väljer fördjupning i till exempel inriktning på barn, ungdom eller familj, predikan som själavård, ledarskap, andlig vägledning eller exegetisk utlägg-ning. Lärare i kommunikation och i teologi och omvärld ansvarar under höstterminen. Lärare i systematisk teologi tillsammans med lärare i liturgik ansvarar under vårterminen. Utöver detta övningspredikar pastorskandidaten i kursen Homiletik, liturgik och församling.

Efter fjärde året ska pastorskandidaten:
- visa stor förmåga att i gudstjänst och predikan integrera och gestalta teologi och liturgik
- kunna använda och analysera olika strategier och modeller för kommunikation i olika sammanhang
- ha förmåga att självständigt och konstruktivt reflektera över förståelse och praktik och de olika vägval som är förbundna med varje gudstjänst och predikan.

Utöver detta ger läraren i röst- och talteknik även individuell respons på kommunikationsmomentet i predikan i samband med den enskilda röst- och taltekniken.

Förberedelse och planering 
Senast en vecka före genomförande träffas på gudstjänstledarens initiativ de medverkande – predikant, gudstjänstledare, inspelningstekniker och eventuellt musiker eller andra medverkande för att planera och förbereda andakten.