Andligt forum

Andligt forum

Andligt forum är en del i pastorsutbildningen vid THS, men kan även följas av andra intresserade. Det är obligatoriskt för den som förbereder sig för pastoral tjänst i huvudmannasamfunden.

Formen är en föreläsning per månad följt av samtal i mindre grupper där närvaro noteras. Här bearbe-tas frågor om tillägnelsen av kristen tro och tron som en formativ faktor för människors liv. Vidare uppmärksammas samspelet mellan den individuella och kollektiva förståelsen av tron och de olika praktikerna av kristen tro. Den kristna trons språk och olika traditioners förmåga att återge erfarenheter av Gud utforskas genom samtal om den presentation som getts i den gemensamma samlingen och ge-nom vittnesbörd om egna erfarenheter.

Progression skapas framför allt genom grupprocessernas fördjupning under de olika åren och genom ökad problematisering och förmåga till konstruktiva samtal.

Pastorskandidaten förväntas efter fyra års deltagande i andligt forum:

  • ha en grundläggande kunskap och förståelse av olika kristna traditioners tolkningar av andliga erfarenheter och praktik
  • ha förmåga att självständigt och konstruktivt reflektera över och gestalta andlig vägledning i olika sammanhang
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
  • kunna reflektera mera insiktsfullt över olika fromhetsyttringar i samtiden.