Distanskurser

Distanskurser

Distansutbildningen är ett alternativ för dem som inte har möjlighet att delta i ordinarie kurser på THS. Distanskurser ges inom det teologiska området.

Kursdeltagande sker via en nätportal. För kurserna krävs därför tillgång till dator uppkopplad till internet. Till största delen består distanskurserna av självstudier med hjälp av utförliga instuderingsinstruktioner från läraren och/eller föreläsningar som läggs ut på nätportalen, men examinatoriska grupparbeten via nätportalen ingår också. Dessa är upplagda så att man utför uppgifterna inom en bestämd tidsram, t.ex. en vecka. Alla behöver därför inte vara uppkopplade till nätportalen samtidigt, vilket ger flexibilitet i studierna.

Distansstudier är mer flexibla än studier i ordinarie dagtids-kurser. Det är lätt att tro att man ska hinna läsa på fritiden, men distansutbildning är minst lika krävande som andra studier. Man behöver planera in tillräckligt med studietid för att lyckas. Halvfart betyder cirka 20 timmars arbete per vecka och kvartsfart ca 10 timmar per vecka.

Det första året i pastors- och prästprogrammen kan läsas som distanskurser. Då studerar man som regel på halvtid. Under läsåret 2018/19 ges kursen Bibeln och religionerna 15 hp (HT 18) och Teologi- och kyrkohistoria 10 hp samt Missionsvetenskap 5 hp (VT 19) som distanskurser.

För den som har tidigare teologiska studier ges också kurserna Teologi, religion och kyrka i Sverige 15.0 hp, Att tolka Gud och samhället 15 hp samt Gudstjänstens texter och traditioner, 7.5 hp (HT 18) och Text, kontext och tolkning 15 hp, Evangelierna och breven 15 hp samt Gudstjänstens kroppslighet, 7.5 hp (VT 19) som distanskurser. Kurserna genomförs huvudsakligen via internet men några samlingar på campus förekommer vanligtvis. Detta framgår av respektive kursbeskrivning.

Hösten 2018 kommer också några av baskurserna att ges som distanskurser på engelska. Det är Bibeln och religionerna 15 hp och Teologi och kyrkohistoria 10 hp som ges i engelsk version som Introduction to the Bible and Religion och Theology and Church history under hösten 2018. Ytterligare några kurser som ingår i våra östkyrkliga program kommer att kunna läsas som distanskurser på engelska. Se vidare information under respektive termin i menyn.

Examination – i den mån kurser tenteras genom salskrivningar ska detta göras vid THS eller samtidigt vid annat lärcenter, förutsatt att studenten själv ordnar det.

Ansökan och behörighetskrav - se Ansökan och antagning

Kostnader – utbildningen är avgiftsfri. Däremot måste man som student själv bekosta litteratur, kåravgifter, eventuella resor och övernattningar med mera.

Kåravgift - är obligatorisk, avgiften är reducerad för nätstudenter, se STHS

 

Studierektor: studierektor@ehs.se