Minor Field Studies (MFS)

3 MFS stipendier á 30 000 SEK för HT2024

Ansök på blankett enligt instruktion senast 15 september 2024.
Ansökningsblankett (pdf)

Ansökan skickas till: Ansvarig Internationella Utbytesprogram Bjørg Farstad bjorg.farstad@ehs.se

Minor Field Studies – fältstudier utomlands

Är du intresserad av att ge ditt examensarbete ett globalt perspektiv och göra verklig skillnad? Varför inte samla in data genom en fältstudie i ett annat land och bidra till det svenska utvecklingssamarbetet?

Vad är Minor Field Studies?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat stipendieprogram för fältstudier. Det riktar sig till dig som studerar på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och masternivå).

Genom MFS-programmet kan du åka till ett låg- eller medelinkomstland och samla in material till din uppsats eller ditt examensarbete. Under minst åtta veckor (56 dagar) fördjupar du dig i frågor som rör den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i landet.

Du kan göra en MFS-studie inom alla akademiska områden, från humaniora och samhällsvetenskap till naturvetenskap, teknik och medicin. MFS-studien genomförs under handledning i Sverige och med en kontaktperson i värdlandet.

En MFS ger dig internationell erfarenhet, nya perspektiv på ditt ämne och kunskap om svenskt utvecklingssamarbete. Samtidigt får du en större förståelse för både dig själv och din omvärld. Syftet är att göra dig förberedd på att arbeta med utvecklingsfrågor i ett globalt sammanhang.

​​​​​Obs: MFS-stipendier är endast tillgängliga för studenter som är svenska medborgare, har permanent uppehållstillstånd (PUT), eller är medborgare i andra nordiska länder och har varit folkbokförda i Sverige i minst ett år.

Stipendiebelopp och budget

MFS-stipendiet är på 30 000 kronor som du kan använda till bland annat resor, boende, vaccinationer och visum. Stipendiet är inte avsett att täcka alla utgifter under tiden utomlands, utan behöver kompletteras med till exempel studiemedel från CSN.

Handledare och kontaktperson

När du ska göra en MFS-studie behöver du både en akademisk handledare vid Enskilda Högskolan Stockholm och en kontaktperson i värdlandet. Dessa måste vara tillfrågade och gärna bekräftade redan när du ansöker om stipendiet. Den svenska handledaren är huvudansvarig för den akademiska handledningen. Den lokala kontaktpersonen hjälper till på plats, men utan att ha ansvar för innehållet i studien. Ansvarig för MFS projektet vid EHS är Björg Farstad. Hon tar emot ansökan, förmedlar beslut, ger praktiska råd i planeringen runt fältresan och uppehället och är den du rapporterar till för slutrapport efter genomförd studie vad gäller ekonomi och allt icke-akademisk.

Kontaktperson i värdlandet

Kontaktpersonen i värdlandet kan representera eller vara anställd vid en inhemsk myndighet, lärosäte, organisation eller företag i landet, eller vid utvecklingsprojekt (Sida, FN, NGO:er, konsult- eller Swebolag) eller liknande. Kontaktpersonen behöver inte vara verksam i en organisation.

Kontaktpersonen ska kunna vara behjälplig med praktiska saker både före och under fältarbetet, såsom att ha ett brett kontaktnät, hitta personer att intervjua, tipsa om boende, transporter och säkerhet. Tänk på att kontaktpersonen inte får någon ersättning för sin insats. Därför är det viktigt att du ersätter överenskomna utgifter, till exempel för transporter eller insamling av material (detta ska tas upp i projektbudgeten).

I MFS-ansökan behövs en bekräftelse från kontaktpersonen i fält (formell inbjudan eller intyg/kontrakt som till exempel kopia på mejlkonversation) som styrker att det finns en kontaktperson i det land där studien ska utföras, och som kommer att vara behjälplig med praktiska arrangemang, kontakt med resurspersoner, stöd med mera. Om du skickar in en mejlkonversation, inkludera både din förfrågan och kontaktpersonens bekräftelse. OBS: bekräftelsen måste skickas in på engelska. Om kontaktpersonen skriver intyget på annat språk, inkludera en översättning på engelska.

Möjliga värdländer

Du kan göra en MFS-studie i ett flertal olika låg- eller medelinkomstländer runt om i världen. Enskilda Högskolan Stockholm kan bara bevilja stipendiemedel till projektdeltagare för fältstudier som omfattar minst åtta och högst 20 sammanhängande veckor i ett giltigt land. Det går inte att kombinera fältstudier i flera värdländer. 

Du hittar alla länder som är giltiga för MFS på följande lista:

Länder och regioner https://openaid.se/find-aid/countries-and-regions

Obs: läs noga igenom nedan information om Utrikesdepartementets avrådan eftersom det kan påverka ditt val av värdland.

Utrikesdepartementet (UD) avråder

Observera att MFS inte kan beviljas till ett land eller en region som Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till. Läget kan snabbt förändras när det gäller säkerheten i olika länder och regioner. UD ansvarar för att informera om risker med att resa till särskilt farliga områden. Ett tips när du förbereder din MFS-ansökan är att noga undersöka hur säkerhetsläget ser ut i det område du planerar att besöka. Du måste själv jämföra listan på MFS samarbetsländer med om UD avråder från resor.

UD avrådan då en MFS-studie inte får genomföras:
”avrådan från icke-nödvändiga resor i hela landet”
”alla resor i hela landet”
”uppmanar alla svenskar att lämna landet/del av land”

Obs! Om avrådan från icke-nödvändiga resor/alla resor gäller endast en del av ett land, kan studenter genomföra en MFS-studie i en säker del av landet så länge studenten kan ta sig dit/hem utan att resa genom en del med en avrådan.

Obs! Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och avser ”icke nödvändiga resor” så ska lärosätet i samråd med berörda utlandsmyndigheter och studenter avgöra om det är lämpligt att stanna i landet eller återvända till Sverige.

Obs! Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och avser ”alla resor” ska studenten resa hem inom 30 dagar.

Obs! Om avrådan införs, eller ändras, efter avresa och ”uppmanar till att lämna land/del av land” ska lärosätet säkerställa att studenten omedelbart följer avrådan och lämnar landet/del av land.

Om UD inför en avrådan när du är på plats i värdlandet behöver du inte tänka på att uppfylla kravet på att befinna dig i fält i minst 8 veckor. Detta anges i MFS allmänna villkor.

Stockholms universitet ska även säkerställa att studenter inte vistas i ett giltigt land/del av land om det bedöms medföra stor risk för studenten, eller berörda personer i vistelselandets, personliga säkerhet och hälsa även om det inte finns några restriktioner eller avrådan via UD.

Länder som UD avråder från resa till https://www.regeringen.se/ud-avrader/

Agenda 2030 och regeringens reformagenda för biståndet

Fältstudien ska relatera till något av de 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030, samt till de sju prioriteringar som regeringen har fastställt för svenskt utvecklingssamarbete.

I december 2023 har regeringen publicerad en reformagenda för biståndet som anger den nya inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och fastställer sju tematiska prioriteringar:

  1. Fattigdomsbekämpning genom jobbskapande, handel och utbildning
  2. Förbättrad hälsa för de allra mest utsatta
  3. Främja frihet och bekämpa förtryck
  4. Utökat och effektiviserat klimatbistånd
  5. Starka kvinnors och flickors frihet och egenmakt
  6. Stärka synergier mellan bistånds- och migrationspolitiken
  7. Stärkt humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd

Läsa mer om regeringens reformagenda för biståndet på nedan länken: https://www.regeringen.se/rapporter/2023/12/bistand-for-en-ny-era—frihet-egenmakt-och-hallbar-tillvaxt/

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Mer information om Agenda 2030 hittar du bland annat på nedanstående länkar: 

Sida och globala målen för hållbar utveckling
United Nations Development Programme (UNDP) i Sverige
United Nations webbsida för globala målen (på Engelska)