Information om personuppgiftsbehandling – studenter

Enskilda högskolan Stockholm (EHS) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi härigenom tillhandahåller dig.

EHS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med högskolan genom att kontakta oss på info@ehs.se. Högskolans besöksadress är Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma, telefonnumret 08 564 35 700, och högskolans organisationsnummer 556947-8968.

Att studera vid EHS är frivilligt och det är också lämnandet av dina personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du dock inte studera vid EHS eftersom högskolan behöver personuppgifterna för olika ändamål som framgår nedan.

Behandling baserad på fullgörandet av villkoren för studier vid EHS och på EHS berättigade intressen

Som student kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, program, årskurs, student-id, foto och användar-id. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med dina studier är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av villkoren och för att studera vid EHS och för att EHS har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Ändamålen med att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta studentadministrationen. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att EHS ska kunna säkerställa studenternas identitet. Dina personuppgifter kommer att behandlas automatiskt i EHS IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som EHS samarbetar med för nödvändig behandling för EHS räkning. Exempelvis blir ut dina personuppgifter registrerade i den nationella betygsdatabasen Ladok. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

EHS behandlar dina personuppgifter så länge du är student hos oss. När du avslutar dina studier raderas dina personuppgifter, med undantag för de uppgifter som krävs för att EHS ska fullgöra sina skyldigheter som högskola.

Dina rättigheter

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@ehs.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. EHS önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.