Närvarokrav, Avbrott, Uppehåll

Närvarokrav

EHS tillämpar obligatorisk närvaro. Högskolans pedagogiska profil bygger på det nära samspelet mellan studenter, lärare och litteratur. Studenten måste se till att förlorad undervisning inhämtas.

Närvarokravet på 80 % finns kvar. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak.

Vad gäller föreläsningar kan, efter kontakt med läraren, en frånvaro på upp till 20 % av föreläsningstiden accepteras utan vidare åtgärd. Om läraren bedömer det som möjligt kan den som har mer än 20 % frånvaro åläggas att utföra kompletterande uppgifter, så att förlorad undervisning inhämtas och studenten kan ta del i kursprocessen och på ett nöjaktigt sätt fullfölja studierna. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter hunnit genomföras.

Vid seminarier/gruppövningar och andra undervisningstillfällen för redovisningar, enskilt eller i grupp, gäller 100 % närvaro. Schemalagda seminarier/gruppövningar vid EHS är obligatoriska. Förberedelse inför dessa och aktivt deltagande räknas som del av examinationen. Läraren i respektive kurs avgör vilken typ av förberedelse och deltagande som krävs. Vid frånvaro har läraren möjlighet att istället begära in kompletteringsuppgift.

Ingen anmälningsskyldighet till EHS föreligger, men det är bra att läraren får meddelande om din frånvaro och skälet till den. Lärares e-postadresser finns under Kontakt.

Studieavbrott

Studieavbrott kan anmälas av studenten eller konstateras av högskolan. Om en student inte varit aktiv efter mer än tre veckor från programstart kan institutionen konstatera studieavbrott. Studieavbrott innebär att studentens rätt till utbildningsplats på aktuellt kurs- eller programtillfälle upphör. Studieavbrott innebär dessutom att studenten inte är garanterad plats om denne önskar återuppta studierna vid ett senare kurs- eller programtillfälle. Du förlorar din plats på programmet/kursen, men du kan söka på nytt via antagning.se under anmälningsperioden.

Uppstår förhinder att fullfölja påbörjad kurs/program skall detta omgående anmälas. Studenter ska anmäla avbrott till kursadministrator@ehs.se. Studenter på fristående kursen kan själva registrera studieavbrott i Ladok.

Om du har börjat på fristående kurs, men vill avbryta dina studier kan du själv göra ett avbrott via Ladok för studenter:

  1. Under Aktuella väljer du kursen du vill göra ett avbrott på och väljer sedan Deltagande på kursen.
  2. Klicka i Jag vill göra avbrott och sedan på knappen Gör avbrott.
  3. Sist kommer en kontrollruta där du får klicka på Ja, gör avbrott för att godkänna.

Om du gör avbrott inom tre veckor från kursstart räknas det som ett tidigt avbrott. Tidigt avbrott innebär att du behöver söka kursen igen om du vill läsa den vid ett annat tillfälle. Om du inte hunnit göra avbrott inom tre veckor, kontakta kursadministrator@ehs.se och anmäl avbrott på kurs.

Studieuppehåll

För att begära studieuppehåll ska du skicka påskriven blanketten (ladda ner blanketten nedan) och skicka den till studierektorn via mejl.

Studieuppehåll innebär att en student gör ett uppehåll i studierna och tänker återuppta dem vid ett senare tillfälle. Den som är antagen till ett program vid högskolan får fortsätta sina studier efter studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten vid återkomst efter studieuppehållet är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen under en bestämd tidsperiod.

Programstudenter på Enskilda Högskolan Stockholm kan begära studieuppehåll, vilket normalt beviljas för högst två år. Önskar du återuppta studierna till höstterminen ska du höra av dig senast 1 april. Önskar du återuppta studierna till vårterminen ska du höra av dig senast 1 oktober. Hör av dig via mejl till studierektorn när du önskar återuppta studierna.

Om du har haft studieuppehåll i högst två år och inte återregistrerat dig på programmet, kommer du att förlora din platsgaranti och strykas från programmet, och du ombeds att söka till programmet på nytt via antagning.se.

Återupptagande av studier

Önskar du återuppta studier efter avbrott och/eller studieuppehåll ska du kontakta ansvarig studierektor om du behöver ytterligare information.

Sjuk, vård av barn eller närstående

För dig som har studiemedel är det viktigt att komma ihåg att för att få behålla studiemedlen vid sjukdom måste du göra en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. Den tid du är sjuk och har studiemedel räknar CSN inte in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. De veckorna räknas inte heller med när CSN prövar dina studieresultat. Även kortare sjukperioder kan påverka prövningen av dina studieresultat. Det är därför viktigt att du alltid anmäler till Försäkringskassan när du är sjuk. Läs också vad som gäller för vård av barn eller närstående: Läs mer på CSNs hemsida

Ingen anmälningsskyldighet till EHS föreligger, men det är bra att läraren får meddelande om din frånvaro och skälet till den. Lärares e-postadresser finns under Kontakt. All undervisning vid EHS är obligatorisk.