Krav för studenter

Närvarokrav

På grund av den pågående pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer 2020-10-29, bedrivs från och med den 30 oktober all undervisning online tills vidare.

EHS tillämpar obligatorisk närvaro. Högskolans pedagogiska profil bygger på det nära samspelet mellan studenter, lärare och litteratur. Studenten måste se till att förlorad undervisning inhämtas.

Närvarokravet på 80 % finns kvar. Om den digitala uppkopplingen inte fungerar räknas det som frånvaro oberoende av orsak.

Vad gäller föreläsningar kan, efter kontakt med läraren, en frånvaro på upp till 20 % av föreläsningstiden accepteras utan vidare åtgärd. Om läraren bedömer det som möjligt kan den som har mer än 20 % frånvaro åläggas att utföra kompletterande uppgifter, så att förlorad undervisning inhämtas och studenten kan ta del i kursprocessen och på ett nöjaktigt sätt fullfölja studierna. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter hunnit genomföras.

Vid seminarier/gruppövningar och andra undervisningstillfällen för redovisningar, enskilt eller i grupp, gäller 100 % närvaro. Schemalagda seminarier/gruppövningar vid EHS är obligatoriska. Förberedelse inför dessa och aktivt deltagande räknas som del av examinationen. Läraren i respektive kurs avgör vilken typ av förberedelse och deltagande som krävs. Vid frånvaro har läraren möjlighet att istället begära in kompletteringsuppgift.

Studieavbrott

Uppstår förhinder att fullfölja påbörjad kurs skall detta omgående anmälas. Programstudenter anmäler till studievägledare, student i fristående kurs till kursadministrator@ehs.se

Studieuppehåll

Programstudenter kan begära studieuppehåll, vilket normalt beviljas för högst två år. Om inte återregistrering skett senast 1 april resp. 1 oktober inför kommande termin avförs studenten ur studentregistret.

Fortsatta studier

Förutsatt att angivna förkunskapskrav uppfylls (kontrollera dessa noga) går det bra att delta i nya kurser, även om upp till 15 hp föreligger i rester (ej godkända kurser). Vid högre restpoäng åligger det studenten att kontakta studievägledare för studieplanering. Påbörjas kurs utan att dessa krav uppfylls riskerar studenten att få avbryta kursen.

Programstudenter registrerar sig efter information av studievägledare. Ansökan till fristående kurser/nätkurser görs på Läs mer på CSNs hemsida

Ingen anmälningsskyldighet till EHS föreligger, men det är bra att läraren får meddelande om din frånvaro och skälet till den. Lärares e-postadresser finns under Kontakt. All undervisning vid EHS är obligatorisk.