Examinationer

Anmälan till omtentamen

OBS! detta gäller endast omtentamen som är salstentamen. Anmälan görs via formulär som du hittar här.

PM-skrivande och examination

Tentamen

 • Anmälan: Till första (ordinarie) tentamen på en kurs behöver student inte anmäla sig. Vid omtentamen ska student alltid anmäla sig senast en vecka i förväg. Inför omtenta i salstentamen görs anmälan via formulär på hemsidan. Inför en hemtentamen görs anmälan direkt till respektive lärare eller enligt lärares instruktioner.
 • Betygsskala: A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig, TG = Tillgodoräknad. Läraren informerar om form och tid för tentamen samt vad som krävs för respektive betyg. Tentamensresultat meddelas av läraren, vanligtvis inom två-tre veckor. Vid examination av om-/resttentamen kan det dock dröja längre.
 • Studenter som underkänts eller varit förhindrade att delta vid den ordinarie tentan erbjuds ett första omtentatillfälle några veckor senare. Student skall anmäla sitt deltagande i omtentan senast en vecka i förväg. Inför salstentamen görs anmälan via formulär på hemsidan. Inför en hemtentamen görs anmälan direkt till respektive lärare eller enligt lärarens instruktioner. Det är inte möjligt att göra omtentamen för att höja ett godkänt betyg.
 • Student som inte är godkänd efter det andra tillfället skall snarast kontakta läraren för samråd angående tidpunkt för ny tentamen.
 • Därefter hänvisas student till de tentamenstillfällen som erbjuds i anslutning till kommande läsårs kurs. Tider för salstentamen framgår i schemat. Senast en vecka före tentamen skall du anmäla din önskan att delta till den lärare som är ansvarig för kursen vid tidpunkten. Endast då särskilda skäl föreligger medges ytterligare tentamensmöjlighet vid sidan om detta. För besked om tid för hemtenta, framläggning av PM/interpretation eller liknande skall du vid kursens början kontakta den lärare som handhar kursen. För läraruppgift se aktuellt schema, för e-postadress sök i ”Kontakt”.
 • Rättade salstentor återlämnas i samband med lektion eller via postfacken för studenter. Önskas hemsändning skall adresserat och frankerat kuvert (minst dubbelt porto) lämnas till läraren. Rättade nätkurstentor hämtas hos informationsansvarig. De sparas ett år efter tentamensdatum.
 • Nätkurser: Vid annan skriftlig tentamen än salskrivning skall materialet lämnas elektroniskt i Canvas eller enligt lärares instruktioner.
 • Postfacken töms varje sommar. Insamlade tentor sparas ett år efter tentamensdatum och kan hämtas hos respektive studievägledare. Därefter slängs tentorna.

Vid salstentamen gäller följande regler:

 • Student ska uppvisa godkänd legitimation. Som godkänd legitimation räknas körkort, pass och id-kort. Studenter med särskilda behov skall vara beredda att uppvisa sitt samordnarintyg för att styrka anpassningar vid skriftlig tentamen.
 • I relation till skrivningstidens början tillåts student att komma inom en halvtimme. Efter detta är det inte längre tillåtet att komma in och påbörja skrivning.
 • Student får lämna salen tidigast efter 45 minuter.
 • Väskor och ytterkläder ska placeras längst bak i skrivsalen.
 • Mobiltelefon ska vara avstängd och förvaras i väska eller ytterkläder.
 • Plånböcker ska förvaras i väska eller ytterkläder.
 • Salen får lämnas endast för toalettbesök.
 • Toalettbesök. Endast en i taget får gå ur salen och man skriver på och stryker från en lista hos tentavakten.
 • Den som vill får ta med eget fika.
 • Rättade tentor återlämnas i samband med senare lektion eller i förslutna kuvert via studenternas postfack. Önskas hemsändning skall adresserat och frankerat kuvert lämnas till tentavakten.

Muntlig tentamen

Muntlig tentamen kan ske individuellt eller i grupp, enligt lärares anvisning och enligt schema som fastställs vid kursens början. I särskilda fall kan lärare i samråd med studentgruppen ersätta skriftlig tentamen med muntlig. Muntlig tentamen kan inte ersätta skriftlig för enskild student utom vid mindre kompletteringar eller när särskilda regler rörande dokumenterade funktionshinder tillämpas.

Kompletteringsuppgifter

Lärare har möjlighet att begära in kompletteringsuppgifter för till exempel frånvaro vid obligatoriska seminarier. Vidare kan lärare erbjuda möjlighet till kompletteringsuppgift i fall där enklare brister eller missförstånd skapar oklarhet kring betygssättningen.

Uppsats/Examensarbete

Uppsatsmall Teologi och mänskliga rättigheter: