Beslut med anledning av covid-19

Beslut med anledning av covid-19

avseende 1 november och tills vidare

2021-10-25

Bakgrund

Spridning av covid-19 pågår fortfarande i samhället. Den nationella vaccinationsinsatsen är i full gång och förutsättningarna kan förändras snabbt. EHS följer Regeringens, Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer vad gäller covid-19. Därutöver fattar rektor nödvändiga beslut. EHS reviderar sina beslut om nya rekommendationer från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm tillåter eller kräver detta. EHS målsättning är att kunna genomföra undervisning och examination med hög kvalitet samtidigt som högskolan arbetar med att förhindra smittspridning. 

EHS ambition är campusförlagd verksamhet VT 22 med en successiv återgång under hösten 2021. Rektor beslutade den 20 augusti om högskolans åtgärder och anpassningar avseende höstterminens inledande del med giltighetstid till den 29 september 2021. Den 7 september meddelade Regeringen att det fjärde steget i planen för avveckling av de restriktioner som har införts för att minska smittspridning tas den 29 september 2021. Det innebär att flera av restriktionerna hävs från och med detta datum. Bland annat upphör Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Vissa nationella rekommendationer kommer fortsatt att finnas kvar efter den 29 september, att stanna hemma vid sjukdom och att ha god handhygien. Notera att rekommendationen att hålla avstånd för fullt vaccinerade tas bort den 1 november. Folkhälsomyndigheten har tagit fram särskilda rekommendationer för de som inte är vaccinerade.

Beslut om undervisning och examination

Föreliggande beslut gäller från och med den 1 november 2021 och tills vidare. När skäl föreligger kommer ett nytt beslut att fattas och meddelas.

Rektorskollegiet beslutar att ge kursansvariga i uppdrag att ställa om till en ökad grad av campusförlagd undervisning under hösten. Alla kurser som i kurskatalogen betecknas campusundervisning övergår gradvis till campus från och med den 1 oktober i enlighet med tidigare beslut. Fortsatt under hösten finns möjlighet att följa kurserna online. Om inget annat anges kommer alla campuskurser att återgå till campus under vårterminen.

Återgången till campus under hösten bör ske successivt. All undervisning som sker på campus ska genomföras på ett sätt som innebär att råd och rekommendationer kan följas. Bedömer kursansvarig att undervisningen inte kan ske på sådant sätt ska undervisningen förläggas online. 

När undervisningstillfällen på campus planeras ska följande prioriteras: förstaårsstudenter som läser program samt examinationer, kurser eller kursmoment där det finns särskilda skäl, som exempelvis behov av fysisk närvaro och/eller särskild lokal för kvalitetssäkring av examination och undervisning. Efter samråd med biträdande rektor kan examinator besluta om ändrade examinationsformer i de fall detta krävs för att kunna genomföra en kurs i rådande läge. Om medicinska eller dylika skäl (t ex att full vaccination inte uppnåtts) föreligger kan lärare, efter överenskommelse med biträdande rektor, också fortsättningsvis bedriva sin undervisning online. 

Beslut om distansarbete

Beslut om distansarbete finns publicerat på intranätet.

Beslut om tillträde till Campus

Campus är öppet igen enligt vanliga tider.

Eftersom utvecklingen kan vända igen behöver alla fortsätta att ta sitt ansvar och bidra till att minimera smittspridningen. De som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig. Fortfarande gäller att man ska stanna hemma om man känner sig sjuk, även vid lindriga symtom.


Rektorskollegiet

2021-10-25