Ulf Bergsviker

Doktorand, pastor

Doktorand, Systematisk teologi

Jag är ordinerad pastor i Equmeniakyrkan samt utbildad och verksam S:t Lukasterapeut. Avhandlingsprojektet bedrivs som doktorand i ämnet Systematisk teologi med tros- och livsåskådningsforskning vid Uppsala Universitet och Teologiska högskolan Stockholm.

Projektet har titeln, Erkännandets teologi: socialitet, sårbarhet och vänskap – en studie av Stockholmsförsamlingarna Clara kyrka och Immanuelskyrkan.

Den här studiens uppgift är att föra samman en samtida filosofisk diskussion om erkännande som analysredskap för att tolka och förstå ett större ecklesiologiskt intervjumaterial från Clara kyrka och Immanuelskyrkan Stockholm. Den övergripande forskningsfrågan lyder: vad är det kyrkor och församlingar med sina gemenskaper erbjuder när det gäller att leva tillsammans som andra gemenskaper inte gör? Det vill säga, studien försöker bidra med insikter och ny kunskap vad gäller kyrkans bidrag till ett godare och sannare samhälle.

Om man får tro studiens intervjumaterial från Clara och Immanuel är svaret i mångt och mycket enhälligt kyrkan erkänner ”människor som de är.” Ofta formuleras fraser som ”Till vår församling får du komma som den du är”, ”Det här är en öppen gemenskap där du är älskad som den du är”, ”I vår församling är alla välkomna som den man är” osv. Det som tycks vara helt unikt med kyrkliga gemenskaper är med andra ord att man erkänner människor på ett unikt sätt. Samtidigt, finns det anledning att problematisera detta. För om detta kyrkliga anspråk är sant, varför kämpar då så många församlingar och kyrkor med minskat antal gudstjänstbesökare och minskat antal medlemmar?

Studiens frågeställningar besvaras genom försöket att skapa en ömsesidig kritisk dialog mellan en filosofisk diskurs om erkännande företrädd av filosoferna Charles Taylor, Axel Honneth och Nancy Fraser å ena sidan. Å andra sidan ett empiriskt intervjumaterial från Clara kyrka och Immanuelskyrkan Stockholm. I slutändan är studiens syfte att vidga denna mer sekulära filosofiska diskurs om erkännande till en teologisk förståelse.

Recensioner