Thomas Kazen

Professor, pastor

Professor i bibelvetenskap, pastor i Equmeniakyrkan
CV & Publications
Mässa för mänskor och värld

Jag arbetar på EHS som lärare i Nya testamentet sedan 2002 och sedan 2010 som professor i bibelvetenskap. Min forskarutbildning gjorde jag i Uppsala, där jag även undervisade en del på grundutbildningen vid Teologiska institutionen. Ungefär hälften av min tjänst handlar om forskning och jag har också ansvar för forskarutbildningen i bibelvetenskap som pågått sedan hösten 2017. Under läsåret 2012-2013, samt våren 2014, var jag gästforskare i Cambridge.

I min forskning har jag särskilt intresserat mig för frågor om den historiske Jesus och den judiska miljön, tidigkristen kristologi, det omdiskuterade människosonsbegreppet, apokalyptik och apokalyptiskt språkbruk, mötet mellan en modern världsbild och den kristna tron, samt förstås, det mesta som har med rituella orenhetsföreställningar att göra. Min avhandling handlade nämligen om Jesus förhållningssätt till samtida renhetslagar: Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity?, 2002, nytryck 2010. Jag har sedan dess publicerat ytterligare böcker om renhetsföreställningar: Issues of Impurity in Early Judaism, 2010, och en uppföljare, Impurity in Early Judaism and the Jesus Tradition: Critical Issues and New Directions, är under utgivning 2021.

Mitt intresse för kult och rit, liksom frågor om kropp och moral, har lett till forskningsprojekt kring emotioner och användning av metoder och perspektiv från ett forskningsfält som kallas kognitiv religionsvetenskap. Jag har bland annat använt mig av kognitionsvetenskapliga utgångspunkter för att analysera olika emotioners roll i bibliska lagtexter. I boken Emotions in Biblical Law: A Cognitive Science Approach, 2011, analyserar jag avsmak, empati, fruktan och rättvisekänsla i Moseböckernas lagsamlingar. Jag har också publicerat artiklar där jag använder kognitionsvetenskapliga perspektiv för att tolka såväl judiska renhetsföreställningar som nytestamentliga texter. Mellan 2017 och 2021 arbetar jag tillsammans med min kollega Rikard Roitto med ett större projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, ”Konfliktlösningsdynamik i antiken”, som handlar om att med socialvetenskapliga och kognitiva metoder och perspektiv analysera och jämföra ideal, riter och praktiker kring förlåtelse, hämnd och försoning i tidig judendom, den framväxande kristna rörelsen, samt i grekisk-romersk kultur. Projektet kommer så småningom att utmynna i en bok.

Frågor om lag och lagtolkning i ett bredare perspektiv tycker jag också är intressanta. Jag har skrivit artiklar om lagens utveckling och roll för formandet av Moseböckernas och kanon, om Jesus och samtida gruppers tolkning av lagen, och om de nytestamentliga skrifternas olika teologiska förhållningssätt till Toran. År 2013 gav jag ut en bok om konflikterna mellan Jesus och hans meningsmotståndare kring uttolkning och tillämpning av lagen: Scripture, Interpretation, or Authority? Motives and Arguments in Jesus’ Halakhic Conflicts. Så småningom hoppas jag kunna publicera en bredare bok om Torans utveckling och tolkning.

Flera av mina forskningsintressen sammanföll i en populärvetenskaplig bok på svenska, som kom ut 2018. Den handlar om synen på samkönad sexualitet i Bibelns värld: Smuts, skam, status: Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken. Boken kommer att bearbetas och översättas till engelska.

Jag håller också på med ett projekt om apokalyptiskt språk och vilken betydelse och funktion ett sådant språkbruk har i Jesustraditionen. Verktygen hämtas dels från religionsfilosofiska teorier om förhållandet mellan myt och språk, dels från en metaforteori som kallas ”conceptual blending”. Förhoppningsvis blir även det en bok med tiden.

Jag ansvarar också för serien Tro & Liv Bibel. Under 2020 har bibelvetenskapen vid EHS lanserat denna serie för småskrifter, för att förmedla bibelvetenskaplig forskning i dialog med kyrka och samhälle och lyfta frågeställningar kring tro och mänskligt liv. Seriens titlar är gratis att ladda ner och kan köpas billigt i bokform på nätet. Under 2021 ger jag ut ett litet häfte i serien: Etik och retorik i Jesustraditionen.

Förutom böcker har jag skrivit ett 50-tal artiklar och diverse bokrecensioner. Om du vill se en lista på publikationer och diverse annat så kan du klicka på länken ovan.

Innan jag började forska och undervisa arbetade jag som pastor i Svenska Missionskyrkan, såväl i glesbygd-bruksbygd som i Stockholmsförort. Jag jobbade mycket med scouting, med barns och ungdomars plats i församlingen, samt med gudstjänstutveckling. Jag gav ut en bruksbok för gudstjänstfirare i slutet på 90-talet,Vem är du Gud? Vi vill tro på dig! och var under några år engagerad i den grupp som parallellt med och på uppdrag av Svenska Missionskyrkans handbokskommitté arbetade fram Byggstenar, ett bruksmaterial att användas som komplement till handboken. Jag redigerade den boken tillsammans med Sofia Camnerin, som nu är biträdande rektor vid EHS. Jag var också medlem av Svenska Missionskyrkans teologiska kommitté fram till bildandet av ”Gemensam Framtid”. I Märsta där jag bor är jag ordförande i Sätunakyrkan, som var en ekumenisk metodist- och missionsförsamling. Numera är alltsammans Equmeniakyrkan och numera är jag medlem av Equmeniakyrkans teologiska råd.

Jag predikar nu och då och föreläser ibland utanför EHS om olika bibelvetenskapliga frågeställningar. Jag har en passion för tolkningsfrågor och vill gärna förmedla verktyg som gör det lättare att komma åt de bibliska texternas innehåll. Jag vill gärna hjälpa till att överbrygga gapet mellan gamla historiska texter och vår tid och värld så att de blir tillgängliga, levande och relevanta i dag.

Efter en aktiv period i Kristna Fredsrörelsen på 1980-talet bär jag med mig ett intresse för samhällsfrågor, inte minst frågor om rättvisa och relationer. Jag menar att både tron och livet alltid måste vara politiska, i den meningen att de försöker motverka och förändra alla strukturer som försvårar och förhindrar mänskligt välbefinnande och gemenskap. Detta blir i förlängningen också akademins uppgift, eftersom kunskap och analys avslöjar verkligheten och öppnar våra ögon.

Jag ägnar mig åt musik ibland och det händer att jag skriver någon sång eller psalm. I början av 2020 gjorde jag en mässa av egna texter och sånger: Mässa för mänskor och värld. Den går bra att ladda ner för den som vill. När jag är ledig, vilket huvudsakligen inträffar på somrarna, odlar jag grönsaker i trädgården i Västmanland tillsammans med min fru och plockar så mycket bär jag orkar i skogen.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Konferensbidrag

Recensioner

Övrigt

  • Kazen, Thomas, 2016. Jehezkel. Berlin: Walter de Gruyter.

  • Kazen, Thomas, 2016. Jekabzeel. Berlin: Walter de Gruyter.

  • Kazen, Thomas, 2016. Jekameam. Berlin: Walter de Gruyter.

  • Kazen, Thomas, 2016. Jekamiah.

  • Kazen, Thomas, 2016. Jekuthiel. Berlin: Walter de Gruyter.

  • Kazen, Thomas, 2016. Jered. Berlin: Walter de Gruyter.

  • Kazen, Thomas, 2016. Jeremoth. Berlin: Walter de Gruyter.

  • Kazen, Thomas, 2015. Purity / Impurity. Leiden: Brill Academic Publishers.