Sune Fahlgren

Docent, högskolelektor, pastor

Docent, högskolelektor, pastor i Equmeniakyrkan

CV/Publikationsförteckning

Sedan augusti 2012 har jag varit lärare och forskare i praktisk teologi på EHS. De ämnen jag undervisar i har varit huvudsakligen homiletik, liturgik och pastoralteologi. Inom ramen för praktisk teologi föreläser jag även om frikyrklig teologi och praxis i historia och nutid. År 2014 blev jag docent i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. Sedan hösten 2017 är jag också en del av kollegiet i forskarmiljön ”Kyrka i samtid” och handleder några doktorander. Uppdraget i ”Kyrka i samtid” fortsätter efter min pensionering hösten 2021.

Innan jag kom till EHS hade jag haft en rad olika uppdrag i den kristna kyrkan och kyrkoanknuten verksamhet. I januari 1980 ordinerades jag till pastor inom dåvarande Örebromissionen och tjänstgjorde sju år i Åsbro Frikyrkoförsamling. Därefter var jag lärare och utbildningsledare på Örebro Teologiska Högskola under tolv år. De efterföljande sju åren arbetade jag på Bokförlaget Libris som teologiredaktör. Åren 2008–2011 tjänstgjorde jag som direktor för Studieförbundet Bildas center i Jerusalem.

Jag disputerade våren 2005 vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling inom kyrkovetenskap: Predikanskap och församling. Sex fallstudier om en ecklesial baspraktik inom svensk frikyrklighet . Studien lyfter fram förhållandet mellan teori och praktik, en intressant frågeställning för mig som praktisk teolog. I analyserna av kyrkliga praktiker såsom gudstjänst och ”predikantskap” betraktar jag sådan praxis som inte bara är ett förverkligande av självförståelsen (idéerna, teorin, teologin) utan också som en del av självförståelsens förutsättning.

Mitt författarskap och mina forskarintressen rör i hög grad den svenska frikyrkorörelsens liv och verksamhet. För närvarande försöker jag skriva fram den frikyrkliga musikhistorien i ett ecklesiologiskt perspektiv, det vill säga vad får man veta om olika frikyrkors identitet genom att undersöka dess sånggrupper. 

När jag ser tillbaka på böcker och artiklar jag skrivit finner jag också ett tydligt intresse för synlig kristen enhet. Min andliga hemvist inom den baptistiska traditionen har fördjupats i mötet med andra kristna, inte minst genom aktivt deltagande i ekumeniska arbetsgrupper och dialoger av olika slag. Från de senaste åren kan jag nämna en arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd som studerade kyrkosyner, samt ”Ecumenical Circle of Friends” i Jerusalem som delade erfarenheter av kyrkolivet i det heliga landet.

Min dialekt avslöjar ibland min bakgrund i Ångermanland, närmare bestämt i Arnäs utanför Örnsköldsvik. Där är jag född och uppvuxen. Kanske är det därför jag gärna kopplar av med friluftsliv i skog och mark, såsom skidåkning och bärplockning. Jag bor nu vid Brommaplan och gillar inte minst närheten till mina döttrar med familjer. Att vara ”morfar” har blivit mitt nya ”ämbete” i livet.

En aktuell biografi och bibliografi finns i festskriften Med Gud och hans vänskap. På spaning efter kyrkan i praktiken, historien och framtiden (Red. Joel Halldorf och Jonas Ideström, Libris 2022).

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Recensioner