Lois Lindholm

Doktorand

Min avhandling har titeln “Hospitality and Integration: Ethics, Politics and Theology”. Jag diskuterar i den exempelvis om en stat kan vara gästfri? Är gästfrihet framför allt en rättighet? Den akademiska diskursen rörande gästfrihet, som främst hämtat inspiration från filosofen Jacques Derridas idéer, verkar mena detta. Migrationsetiker använder gästfrihet främst som ett sätt att tala om staters asylpolitik och människors rättigheter. Jag anser att denna diskurs är missvisande och till viss del felaktig och menar i stället att gästfrihet har mer att göra med integration än med migration. Därför kommer jag att undersöka begreppet gästfrihet och diskutera det i relation till integration i det liberala samhällets kontext. Vidare kommer jag att behandla hur gästfrihet förstås i religiösa traditioner, främst i kristna traditioner. Utifrån ett dygdetiskt perspektiv ställer jag frågor som: Vilken potential och vilka risker innebär gästfrihet? Vilka karaktärsdrag behövs för att vara gästfri? Vilka teologiska aspekter finns på gästfrihet? Hur hänger gästfrihet och integration ihop?