Joel Appelfeldt

Teol. dr

Joel Appelfeldt är Teol. dr i praktisk teologi och kyrkohistoria. Han disputerade 2023 med avhandlingen Dopet som hantverk: Gudstjänstkreativitet och liturgisk taktik i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. I den förs empiriskt material från dopsituationer i dialog med filosoferna Michel de Certeau, Jonna Bornemark och Bruno Latour för att fördjupa förståelsen för liturgens betydelse i gestaltningen av dopgudstjänster. 

I Appelfeldts avhandling vävs flera av hans intresseområden samman såsom den praktiska kunskapen betydelse och karakteristik, spänningen mellan liturgins beständiga och föränderliga karaktär, materialitetens betydelse och samspelet mellan olika aktörer i liturgin. 

Appelfeldts har ett brett intresse för kyrkliga praktiker både i nutiden och historien. Han skrev sin masteruppsats med inriktning mot historisk liturgik genom att undersöka den egyptiska nattvardsbönen från 300-talet tillskriven biskop Sarapion av Thmuis. 

Appelfeldt undervisar i ett antal kurser inom praktiks teologi samt kyrkohistoria.

Böcker