Emma Molin

Doktorand

Doktorand

I mitt projekt behandlar jag demokrati som möjlighet för att förstå moraliskt- och politiskt ansvar för klimatförändringar. Projektet, som påbörjades hösten 2020 har arbetstiteln “Democracy as responsibility? An inquiry into democracy and the ethical demand for regognition”. Hypotesen jag vill undersöka är följande: beroende på hur en förstår demokrati så ter den sig i olika utsträckning som en möjlighet eller en svårighet i förhållande till möjligheten att ha moraliskt ansvar och ta politiskt ansvar för klimatförändringar. Syftet med projektet är således att, med avstamp i den klimatetiska diskussionen om moraliskt ansvar, använda olika förståelser av demokrati som en utgångspunkt för att a) kritiskt granska den nuvarande diskussionen om ansvar och b) utforska i vilken mån demokrati kan- eller inte kan vara en utgångspunkt att förstå moraliskt- och politiskt ansvar i relation till klimatförändringar från.”