Elin Lockneus

Präst

Praktisk teologi

Liturgiska praktikers teologiska innehåll står i centrum i mitt forskningsprojekt. I projektet beskrivs liturgiska praktiker. Gudstjänstfirarnas teologiska perspektiv på liturgiska praktiker analyseras och relateras till perspektiv från teologisk tradition kring dessa praktikers teologi. Projektet bedrivs med empiriska kvalitativa metoder (deltagande observation och intervjuer) och materialet samlas in i 2-5 församlingar i en stad i Norra Sverige.

Jag undervisar i praktisk teologi och är prästvigd i Härnösands stift för Svenska kyrkan och har tjänstgjort som präst i Matfors utanför Sundsvall där jag också är bosatt.

Böcker

Artiklar

Bokkapitel

Redigerade böcker

Recensioner