Daniel Strömner

Doktorand, pastor

Doktorand, Praktisk teologi

När församlingen inte längre finns kvar – en studie av uttryckta ecklesiologier vid församlingsupplösningar inom Equmeniakyrkan

Mitt forskningsprojekt handlar om församlingsupplösningar, det vill säga församlingar som lägger ner. Jag intresserar mig särskilt för emotioner och teologiska idealföreställningar och hur dessa relaterar till kyrkosyn. I detta teologiskt betonade projekt berör jag således fält som kulturgeografi, psykologi, civilsamhällsforskning, kyrkohistoria och juridik.