Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Enskilda Högskolan Stockholm (org.nr 556947-8968) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Ändamål

Syftet med behandlingen är att upprätta god registervård och att sköta studentadministrationen, för att identifiera, kontakta och administrera inom högskoleverksamheten.

Rättslig grund

EHS behandlar personuppgifter endast när det finns laglig grund. EHS kan stödja sig på de rättsliga grunderna: uppgift av allmänt intresse, rättslig förpliktelse, avtal, samtycke eller intresseavvägning vid behandling av dina personuppgifter.

Lagring

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs enligt lag.

Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter kommer i första hand att behandlas av EHS och dess personal. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer, komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som EHS registrerar och behandlar i sina register om dig.

Rätt att begära rättelse

Du har även rätt att begära rättelse, till exempel rätta felaktiga uppgifter om dig eller komplettera ofullständiga uppgifter.

Rätt att dra tillbaka ett samtycke

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med hur EHS behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen med dina klagomål.

Integritetspolicy för studenter Länk >