Enskilda Högskolan Stockholm söker lektor i praktisk teologi 75-100 %

Högskolans verksamhet

Enskilda Högskolan Stockholm (EHS) har rötterna i en 150-årig utbildningstradition och är idag en viktig institution inom teologi och mänskliga rättigheter. EHS är en arbetsplats i utveckling och har sedan sin tillkomst successivt utvecklats och vuxit. Högskolan har i dag tre avdelningar med var sin prefekt, samt en administrativenhet. Tillsammans bidrar skolans 50-talet medarbetare till att utbilda över 900 studenter per år från grund- till forskarnivå. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och samhällsnytta. Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga.


Tjänsten

Vi söker en lektor i Praktisk teologi som kan ingå i vårt arbetslag på avdelningen religionsvetenskap och teologi. Praktisk teologi har en självklar och viktig plats på EHS. Undervisningen bedrivs på grundläggande-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Den praktiska teologin på EHS präglas av ett tydligt fokus på kyrkors och församlingars liv och praktiker i relation till aktuella samhällsfrågor och fenomen. Tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande tillvägagångssätt utgör viktiga delar av ämnets karaktär liksom samverkan med kyrkor, samfund och andra samhällsaktörer. Som lektor inom praktisk teologi ingår du också i ett arbetslag som ansvarar för Equmeniakyrkans pastorsutbildning. Det betyder att teologiska frågor som rör professionsutbildning och pastoralt lärande också är av stor vikt.

EHS lägger vikt vid styrkt kollegial samarbetsförmåga och viljan att bidra till att förvalta och utveckla en god akademisk miljö för undervisning och forskning. Vi förväntar oss att den sökande har en relevant doktorsexamen samt har väl dokumenterade erfarenheter av undervisning inom praktisk teologi.

Vi söker dig som:

 • kan förvalta och utveckla undervisningen inom ämnet praktisk teologi på EHS
 • på konstruktiva sätt kan förena teologisk reflektion och religionsvetenskapliga perspektiv i både undervisning och forskning
 • har utvecklad och dokumenterad erfarenhet och kompetens av att använda och integrera olika former av empiriska metoder i teologisk forskning
 • har god kännedom om kyrkor och samfund med särskilt fokus på Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan
 • har god kännedom om pastoralteologiska frågor och teman både i förhållande till undervisning och forskning
 • har goda och dokumenterade förmågor att planera, etablera och genomföra projekt i samverkan med externa aktörer
 • har dokumenterade erfarenheter och förmågor att samverka kollegialt och på konstruktiva sätt kan bidra till den akademiska miljön på EHS.

Sökande till tjänsten som högskolelektor i praktisk teologi ska sända in:

 1. Personligt brev
 2. Styrkt meritförteckning
 3. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 4. Redogörelser för undervisning och pedagogisk kompetens – Pedagogisk avsiktsförklaring, meritportfölj, pedagogisk verksamhet.
 5. Redogörelser för forskning och vetenskaplig kompetens med relevans för den sökta befattningen.
 6. Redogörelser för erfarenhet av samverkan med externa aktörer
 7. Förteckning över de pedagogiska och/eller vetenskapliga arbeten som den sökande åberopar (max 5)
 8. Personliga referenser

Övriga upplysningar

Tillträde fr o m 1 augusti 2024, eller efter överenskommelse. Lön efter avtal. Högskolan tillämpar provanställning i 6 månader.

För ytterligare information om tjänsternas innehåll och utformning kontakta prefekt och professor i praktisk teologi Jonas Ideström: jonas.idestrom@ehs.se; 073-916 16 57. Facklig representant, Ulf Johansson Dahre: ulf.johansson-dahre@ehs.se

Ansökan skall med vederbörliga handlingar vara EHS kansli tillhanda i digital form senast den 1 mars 2024, via mailadressen registrator@ehs.se

Kompletterande dokumentation inför ev. sakkunniggranskning begärs in i särskild ordning.

Skicka inte in publikationer i anslutning till ansökan, men ange i publikationsförteckningen vilka som du främst vill åberopa (max 5).

Välkommen med din ansökan!