Kurs

Våld, etnicitet och gender

Bibelns texter speglar och förmedlar värderingar med förankring i en avlägsen tid. För oss kan de uppfattas föråldrade eller förtryckande, men ibland också fortsatt radikala. Denna kurs behandlar valda texter ur såväl Gamla som Nya testamentet som rör frågor om våld, etnicitet och gender. Kursen ger redskap att analysera sådana texter genom att relatera dem till historiska och sociala sammanhang, litterära genrer och ideologikritiska metoder. Kursen granskar kritiskt hur normer och värderingar konstrueras både hos läsare i olika tider och i texterna, och vilken roll dessa texter har spelat i historien.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om bibeltexters historiska, sociala och ideologiska sammanhang
  • visa förmåga att kritiskt och systematiskt kunna granska bibeltexters underliggande värderingar och hur tolkningen av dem har förändrats genom tiderna
  • visa förmåga att självständigt identifiera och analysera etiska aspekter av texter som rör våld, etnicitet och gender, samt kunna redovisa och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt i nationella såväl som internationella sammanhang
  • visa fördjupad insikt om det aktuella forskningsläget och tillgängliga analysmetoder för ämnet, samt visa förmåga att bedöma de aktuella frågornas teologiska och etiska relevans

Biblical Studies Alternatively: An Introductory Reader. 2003. Utg. under red. av Susanne Scholz. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice (405 s). Utdrag ca 200 s. Tillgängligt på kurshemsidan.

Early Christian Families in Context: An Interdisciplinary Dialogue. 2003. Utg. under red. av David L. Balch & Carolyn Osiek. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans. S. 111-274 (164 s).

Fontaine, C. R., 2008. Eyes of Flesh: The Bible, Gender and Human Rights. Sheffield: Sheffield Phoenix Press (225 s).

A People’s History of Christianity. Vol. 1: Christian Origins. 2005. Utg. under red. av Richard A. Horsley. Minneapolis: Fortress. S. 113-137, 177-286 (135 s).

Perdue, L. G., 2005: Reconstructing Old Testament Theology: After the Collapse of History.Minneapolis: Fortress. S. 76-144, 280-339 (128 s).

Sugirtharajah, R. S., 2012: Exploring Postcolonial Biblical Criticism: History, Method, Practice. Chichester: Wiley-Blackwell (187 s).

Tamez, Elsa, 2007: Struggles for Power in Early Christianity. Maryknoll: Orbis (135 s).

Teehan, John. 2010: In the Name of God: The Evolutionary Origins of Religious Ethics and Violence. Chichester: Wiley-Blackwell (219 s). 

Violence in the New Testament. 2005. Utg. under red. av Shelly Matthews och E. Leigh Gibson. New York och London: T & T Clark. (160 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 9 september 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, varav minst 15 hp exegetisk teologi på fördjupningsnivå, eller motsvarande. Minst 15 hp exegetisk teologi på avancerad nivå samt kursen Vetenskaplig teori och metod, valfri inriktning 7,5 hp.