Kurs

Tillämpad ecklesiologi i mångfaldssamhälle

I kursen får deltagarna studera och reflektera kring församlingens identitet och kallelse samt det pastorala uppdraget i ett mångfaldssamhälle. Kursen presenterar ecklesiologiska och religionssociologiska perspektiv på ledarskap, församling, gudstjänst och dess mångfald. I kursen behandlas särskilt begravningsgudstjänst, vigselgudstjänst och dopgudstjänst, samt de pastorala frågor som relaterar till detta i ett mångfaldssamhälle. I övningar och fältstudier integreras liturgik, hymnologi, församlingssociologi och pastoralteologi.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupad förmåga till en kritisk församlings- och omvärldsanalys med särskilt fokus på pastoralt ledarskap och gudstjänstliv i ett mångfaldsperspektiv
  • kunna i planering och genomförande av olika kyrkliga handlingarna göra självständiga pastoralteologiska bedömningar av innehåll, sammanhang och gestaltning
  • ha insikt om sitt behov av och ta ansvar för fortsatt kunskapsinhämtning som ledare

Björkman, Gustaf (red.), 2014. Herde: Identitet och spiritualitet för pastoralt ledarskap. Tro & Liv skriftserie, 2. Örebro: Marcus förlag. S. 109–156, 157–178. (70 s)

Carroll, Jackson W., 2011. As one with authority: reflective leadership in ministry. Cascade Books. (221 s)

Fagerberg, David, 2018. Den liturgiska människan. Alexander Schmemanns vision för kyrkan, gudstjänsten och världen. Tro & Liv skriftserie 8. Örebro: Marcus förlag. (156 s)

Fahlgren, Sune, 2015. Vatten är tjockare än blod: En baptistisk kulturhistoria. Studiea Theologica Holmiensia, 23. Stockholm: Teologiska högskolan Stockholm S. 111–194 (teologi för pastoralt ledarskap), (83 s)

Fahlgren, Sune (red.), 2019. Hela livets kyrka. Pastoral teologi för vigsel, begravning och dop. Karlstad: Votum. (280 s)

Fahlgren, Sune (red.), 2019. Uppdrag pastor. Teologi och praktik. Karlstad: Votum. S. 26–73.(48 s)

Helgesson Kjellin, Kristina, 2016. En bra plats att vara på. En antropologisk studie av mångfaldsarbete och identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos Academic. (265 s)

Stangeland Kaufman, Tone, 2017. A New Old Spirituality? A Qualitative Study of Clergy Spirituality in the Nordic Context. Eugine, OR: Pickwick Publications. Kap 5-12 (204 s)

Uppslagsverk:
Nisser, Per Olof & Inger Selander & Hans Bernskiöld, 2014–2019. Psalmernas väg. Kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1–4. Stockholm: Wessmans. (50 s. efter samråd med kurslärare)

Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan, 2019. Stockholm: Verbum.

Artiklar, ca 100 s.

Fem artiklar om multietniska församlingar:

Snell Herzog, Patricia & Vaidyanathan, Brandon, 2015. Conflict & Community: Twin Tensions in Becoming a Multiethnic Congregation. I: Rev Relig Res, 2015:57. S. 507–529.

Talsma Gaul, Anita, 2010. ’Living in Perfect Harmony’: A Multiethnic Catholic Parish on the Minnesota Prairie, 1881–1910. I: Journal of American Ethnic History (Vol. 30, No. 1). S. 37-71

Gushiken, Kevin M., 2012. Paulo Freire and his Contribution to Multiethnic Churches. I: Religious Education (107:2). S. 122-138.

Paas, Stefan, 2012. Church Renewal by Church Planting: The Significance of Church Planting for the Future of Christianity in Europe. I: Theology Today (68:4). S. 467–475.

Gushiken, Kevin M., 2015. Cultivating Healthy Discipleship Settings in Multi-Ethnic Churches. I: Transformation (32:1). S. 17–26.


Kurslitteraturen reviderades senast 22 april 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sofia Camnerin

Lektor i Systematisk teologi, timlärare

sofia.camnerin@ehs.se

Anneli Winell

Teol.dr, högskolelektor

anneli.winell@ehs.se

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi på fördjupningsnivå. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2017.