Kurs

Theology and a will for change

Viljan att läsa teologi hänger ofta samman med en vilja att förändra världen. Denna kurs diskuterar och analyserar frågor om relationen mellan teologi och politik, om teologins möjliga bidrag till hållbart liv, liksom om den inom-teologiska dynamiken i synen på teologins politisk-teoretiska funktion. Politiska och ekologiska perspektiv i samtida teologi analyseras med hjälp av Hannah Arendts politiska teori. Studenten får bekanta sig med tre teologiska riktningar där teologin på olika sätt får sociala, etiska och politiska konsekvenser. De teologiska perspektiven diskuteras i sin tur i relation till sekulära teorier om ekonomi och ekologi.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupad kunskap om tre riktningar inom samtida politisk teologi samt visa en utvecklad förmåga att använda en av dessa som analysredskap
  • visa fördjupad förståelse om och förmåga att kritiskt förhålla sig till Hannah Arendts politik-begrepp
  • kunna argumentera självständigt och på systematisk-teologisk grund analysera ekologisk eller ekonomisk teori såsom den framträder hos Diamond respektive Chomsky

Arendt, Hannah, 1992. Lectures on Kant’s Political Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press. (156 p.) Arendt, Hannah, 2006.

Arendt, Hannah, 1993. What is Politics? (available online) (20 p.)
 
Avila, Charles, 1983. Ownership: Early Christian Teaching. New York: Orbis Books. (170 p.) 
  
Book of Amos, New Revised Standard Version. (8 p.)
 
Butler, Judith, 2018. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. New York: Harvard University Press. (256 p.) OR * Raschke, Carl A. 2019. Neoliberalism and political theology: from Kant to identity politics. Edinburgh: Edinburgh University Press. (208 p.)

Carlsson, Petra, 2018. Foucault, Art, and Radical Theology: The Mystery of Things. London: Routledge. pp. 92-138 (46 p.) Available as e-book via EbscoHost for student and staff.

Cone, James, 2013. The Cross and the Lynching Tree. New York: Orbis Books. (224 p.)

Kameron Carter, 2019. “Black malpractice”, Social Text 139, vol 37, nr 2 (Duke University Press, 2019), pp. 67-107 (41 p.) 
    
Keller, Catherine, 2018. Political Theology of the Earth: Our Planetary Emergency and the Struggle for a New Public. New York: Columbia. University Press (180 p.) Available as e-book via EbscoHost for student and staff.
 
Orr, David W. 2018. Dangerous Years: Climate Change, the Long Emergency, and the Way Forward. New Haven: Yale University Press. (320 p.)
 
Pui-Lan, Kwok, 2016. Postcolonial Intervention in Political Theology. I: Political Theology 17:3. S. 223-225 (3 p.)
 
Ramachandra, Vinoth, 2008. Subverting Global Myths. London: SPCK. S. 217-261 (44 s.)
  
Schwerin Rowe, Terra, 2017. Toward a Better Worldliness: Ecology, Economy, and the Protestant Tradition. Minneapolis: Fortress Press. (180 p.) Available as e-book via EbscoHost for student and staff.
 
Spivak, Gayatri Shakravorty, 1993. “Can the Subaltern Speak?”. I Williams, Patrick & Chrisman, Laura (red.), Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader. New York: Columbia University Press. S. 66-111 (45 s.) (Laddas upp som pdf på kurshemsidan)
  
Wink, Walter, 2003. Jesus and Nonviolence: A Third Way. Minneapolis: Fortress Press (112 p.) Available as e-book via EbscoHost for student and staff.
 
Woodberry, Robert D. “The Missionary Roots of Liberal Democracy.” The American Political Science Review, vol. 106, no. 2, 2012, pp. 244–274. (30 p.)


Kurslitteraturen reviderades senast 7 oktober 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Petra Carlsson

Biträdande rektor Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, docent, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 19 december 2018.