Kurs

Text, kontext och tolkning

Denna kurs handlar om att läsa och tolka texter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik. Vi resonerar kring filosofiska och teologiska perspektiv på tolkning, samt reflekterar över etiska konsekvenser av, och eget ansvarstagande för, olika tolkningar. Vi tränar användning av både traditionella och nyare tolkningsmetoder genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang, samt vid de etiska frågeställningar texterna väcker

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
  • kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
  • visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser

Bibelvetenskap
Eriksson, Larsolov & Viberg, Åke (red.), 2012. Gud och det utvalda folket: Inledning till Gamla testamentet. 2 uppl. Stockholm: Verbum. S. 187-210 (24 s).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).

Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2006. Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet. Stockholm: Verbum. S. 387-481 (95 s).

Vikström, Björn, 2005. Den skapande läsaren: Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur (144 s).
 
Kyrkohistoria
Gregorius av Nyssa, 2011. Mose liv. Skellefteå: Artos (150 s)

Jasper, David, 2004. A Short Introduction to Hermeneutics. London: Westminister John Know Press (140 s).

Halldorf, Joel (red.), 2014. Läsarna i distraktionernas tid. Bibel, kyrka och den digitala revolutionen. Stockholm: Tro & Liv (180 s)

Kompendium, ca 30 sidor

Systematisk teologi
Bianchi, Enzo, 2014. God, where are you? London: Paraclete Press. (156 s)

Jackelén, Antje, 2016. Samlas kring hoppet. Stockholm: Verbum. (190 s)

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus (120 s)

Artiklar tillkommer, publiceras på kurshemsidan

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Josef Forsling

Teol.dr, högskolelektor

josef.forsling@ehs.se

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskursen Bibeln och religionerna 15 hp eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Examinationen i kursen är uppdelad på följande sätt:
Bibelvetenskap, 5 hp. Kyrkohistoria, 5 hp. Systematisk teologi, 5 hp.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.

Senast reviderad den 22 februari 2017.