Kurs

Text, kontext och tolkning

Denna kurs handlar om att läsa och tolka texter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik. Vi resonerar kring filosofiska och teologiska perspektiv på tolkning, samt reflekterar över etiska konsekvenser av, och eget ansvarstagande för, olika tolkningar. Vi tränar användning av både traditionella och nyare tolkningsmetoder genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang, samt vid de etiska frågeställningar texterna väcker

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
  • kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
  • visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser

ET
Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2012. 2 uppl. Utg. under red. av Larsolov Eriksson & Åke Viberg. Stockholm: Verbum. S. 187-210 (24 s).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007: Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).

Jesus och de första kristna. Inledning till Nya testamentet
. 2006. Utg. under red. av Dieter Mitternacht & Anders Runesson. Stockholm: Verbum. S. 387-481 (95 s).

Vikström, Björn, 2005: Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur (144 s).
 
HT
Gregorius av Nyssa, 2011: Mose liv. Skellefteå: Artos (150 s)

Hidal, Sten, 2003: Svenskt Patristiskt Bibliotek IV: Bibeln och predikan. Skellefteå: Artos. (Urval 100 s).

Jacobs, Alan, 2001: A Theology of Reading. The Hermeneutics of Love. Colorado: Westview Press (150 s).

Kompendium, ca 100 sidor

ST:
Bergström, Lars, 2004: Grundbok i värdeteori. Stockholm: Thales (s 8-23) (15 s)

Jackelén, Antje, 2011: Gud är större. Ett herdabrev för vår tid. Lund: Arcus (165 s)

Kristensson Uggla, Bengt, 2012: Slaget om verkligheten. Stockholm/Höör: Symposion (s 315-374) (59 s)

Rackover, Jossel, 2005: Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus (120 s)

Rawls, John, 2000: En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos (s 63-69) (6 s)

Artiklar kan tillkomma.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp.

Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 16 december 2014.