Kurs

Text, kontext och livstolkning

Denna kurs handlar om att tolka religiösa texter och erfarenheter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Med vilka redskap analyserar vi mystika upplevelser och existentiella erfarenheter? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik, samt till religionspsykologins grundläggande utgångspunkter. Vi resonerar kring filosofiska, teologiska och psykologiska perspektiv på tolkning. Vi bekantar oss med både traditionella och nyare tolkningsmetoder inom ramen för vår tids metodpluralism. Vi tränar metodanvändning genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Kursen behandlar genusaspekter på religiös erfarenhet, etiska aspekter av olika tolkningar, samt det egna ansvaret för tolkningens konsekvenser. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, samt vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
  • visa grundläggande kunskaper om religionspsykologins teorier om mänskliga erfarenheter och religion
  • kunna använda enklare metoder för tolkning av religiösa texter och erfarenheter, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
  • visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser

General
Zimmermann, Jens, 2015. Hermeneutics: : A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press. (142 p)

Biblical Studies
Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3rd ed. Louisville, KY: Westminster John Knox. (236 p)

McKenzie, Steven L., 2005. How to Read the Bible: History, Prophecy, Literature—Why Modern Readers Need to Know the Difference, and What It Means for Faith Today. New York: Oxford University Press. (176 p).

Systematic Theology
Bianchi, Enzo, 2014. God, where are you? London: Paraclete Press. (156 p)

Tanner, Kathryn, 2001. Jesus, Humanity and the Trinity: a Brief Systematic Theology. Minneapolis, MN: Fortress Press. (134 p)

Kolitz, Zvi, 2000. Yosl Rakover talks to God. New York: Vintage Books (120 p)

Psychology of Religion
Hood, Ralph. W., Hill, Peter. C., & Spilka, Bernard, 2018. The Psychology of Religion. An Empirical Approach. 5th edition. New York: The Guilford Press. (ca 485 selected p. of total 646p). (Will be published August 29, 2018.)

Additional articles will be added on the course site

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 februari 2016.

Senast reviderad den 22 februari 2017.