Kurs

Text, kontext och livstolkning

Denna kurs handlar om att tolka religiösa texter och erfarenheter i olika sammanhang och med olika utgångspunkter. Vad är det att förstå en historisk, teologisk, eller filosofisk text, och vilka verktyg och tolkningsmetoder är relevanta? Med vilka redskap analyserar vi mystika upplevelser och existentiella erfarenheter? Kursen ger en introduktion till bibeltolkningens historia och hermeneutik, samt till religionspsykologins grundläggande utgångspunkter. Vi resonerar kring filosofiska, teologiska och psykologiska perspektiv på tolkning. Vi bekantar oss med både traditionella och nyare tolkningsmetoder inom ramen för vår tids metodpluralism. Vi tränar metodanvändning genom teoretiska reflektioner och metodiska övningar. Kursen behandlar genusaspekter på religiös erfarenhet, etiska aspekter av olika tolkningar, samt det egna ansvaret för tolkningens konsekvenser. Särskild tonvikt läggs vid källkritik, samt vid texternas historiska, litterära och ideologiska sammanhang.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa grundläggande kunskap om hermeneutikens historia, samt kritisk medvetenhet om teologiska, filosofiska och etiska perspektiv på texttolkning
  • visa grundläggande kunskaper om religionspsykologins teorier om mänskliga erfarenheter och religion
  • kunna använda enklare metoder för tolkning av religiösa texter och erfarenheter, samt kunna redovisa detta muntligt och skriftligt
  • visa god förmåga att reflektera över olika tolkningstraditioner, deras kontext, samt deras teologiska och etiska konsekvenser

Bibelvetenskap
Gud och det utvalda folket: inledning till Gamla testamentet. 2012. 2 uppl. Utg. under red. av Larsolov Eriksson & Åke Viberg. Stockholm: Verbum. S. 187-210 (24 s).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007. Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).

Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet
. 2006. Red. Dieter Mitternacht & Anders Runesson. Stockholm: Verbum. S. 387-481 (95 s).

Vikström, Björn, 2005. Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompetens. Lund: Studentlitteratur (144 s).
 
Systematisk teologi
Bergström, Lars, 2004. Grundbok i värdeteori. Stockholm: Thales. S. 8-23 (15 s).

Jackelén, Antje, 2011. Gud är större: ett herdabrev för vår tid. Lund: Arcus (165 s). 

Kristensson Uggla, Bengt, 2012. Slaget om verkligheten. Stockholm/Höör: Symposion. S. 315-374 (59 s).

Rackover, Jossel, 2005. Jossel Rakovers samtal med Gud. Lund. Arcus (120 s).

Rawls, John, 2000. En teori om rättvisa. Göteborg: Daidalos. S. 63-69 (6 s).

Religionspsykologi
Geels, Antoon & Wikström, Owe, 2012. Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin. 3:e utg. Stockholm: Natur och Kultur (485 s).

Artiklar kan tillkomma.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Göran Sahlberg

goran.sahlberg@ths.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 februari 2016.