Kurs

Tematisk kurs, kyrkohistoria, masternivå

I denna tematiska kurs väljer studenten en inriktning och studerar något samfund eller företeelse i det moderna Sverige, med särskilt fokus på 1900-talet. Detta århundrade präglades av modernisering, sekularisering och folkhemmet som politiskt projekt, samt av internationella omvälvningar som världskrig och en allt starkare globalisering. Kyrkorna behövde förhålla sig till dessa förändringar såväl teologiskt, pastoralt och organisatoriskt. Detta kan studeras med inriktning på antingen ett specifikt samfund, eller en generell trend.

Alternativ
a) Svenska kyrkan i det moderna Sverige
b) Den Katolska kyrkan i det moderna Sverige
c) De ortodoxa kyrkorna i det moderna Sverige
d) Baptismen i Sverige
e) Metodismen i Sverige
f) Svenska missionskyrkans historia
g) Den svenska Pingströrelsens historia
h) Ekumenik och religionsdialog
i) Annat tema med relevans för uppsatsarbetet

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupad kunskap om grundläggande fakta och förhållanden inom det valda ämnesområdet, kännedom om och bekantskap med centralt material av olika slag, samt kunskap om och förståelse för centrala teorier, metoder och begrepp inom området
  • visa fördjupad kunskap om aktuella forskningsfrågor kring det valda temat och dess relevans för det egna uppsatsarbetet
  • visa utvecklad förmåga och förutsättningar att självständigt identifiera, formulera och analysera problem inom ämnesområdet
  • i muntlig eller skriftlig form redogöra för temat, dess problem och lösningar i dialog med olika grupper och göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter

Inom respektive ämnesområde läses ca 1200–1500 sidor vetenskaplig litteratur som lärare väljer efter samråd med studenten.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap. Minst 15 hp kyrkohistoria på avancerad nivå samt kursen Vetenskaplig teori och metod, valfri inriktning 7,5 hp. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2017.