Kurs

Svenska kyrkans tro och liv

Kursen behandlar Svenska kyrkans lutherska tradition genom studium av Svenska kyrkans bekännelsedokument, organisation, gudstjänstliv och aktuell teologisk reflektion och debatt.
Kursen är uppdelad i tre moment: det första är historiskt inriktat med betoning på vissa Luthertexter och valda delar av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det andra momentet är mer praktiskt inriktat. Tonvikten ligger på studiet av Svenska kyrkans organisation och nutida gestaltning. Det tredje momentet systematisktteologisk inriktat genom studium av Svenska kyrkans nutida teologi och etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om Svenska kyrkans historia, teologi och nutida praxis
  • äga en betydande kännedom om Svenska kyrkans organisation
  • uppvisa förståelse för Svenska kyrkans egenart i förhållande till andra samfund
  • ha god kännedom om Svenska kyrkans kyrkans nutida teologi och etik samt kunna argumentera och dra slutsatser utifrån denna teologiska och etiska grund

Bromander, Jonas, 2011: Medlem 2010 Sammanfattning av Svenska kyrkans medlemmar. Uppsala: Svenskakyrkans forskningsenhet. (11 s.) Tillgänglig via Svenska kyrkan.

Claesson, Urban (red) 2012 Folkkyrka nu? Samtal om utmaningar och möjligheter. Uppsala: Svenskakyrkans forskningsenhet. (50 s.) Tillgänglig via svenskakyrkan.se/forskning/e-bocker

Dop, nattvard, ämbete – nya svenska utgåvan från 2014. Faith and Order, Lima-texten 1982. Sveriges kristna råds skriftserie – nr 20. (Elektronisk). PDF format. (55 s) Tillgänglig via www.skr.org/material/skriftserien

Edgardh Ninna,2010: Gudstjänst i tiden: gudstjänstliv i Svenska kyrkan 1968-2008. Lund: Arcus. (220 s.)

Ekström Sören, 2015: Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation, version 9-1. Uppsala: Svenskakyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (165 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/publikationer

Eriksson, Anne-Louise et al., 2005: Demokratin är en successiv uppenbarelse. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (140 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/utredningar

Eriksson, Anne-Louise m.fl. (red.) 2004: Öppningar: Möten med bibeln. Nora: Nya Doxa. (160 s.)

Gerle, Elisabet (red), 2009: Luther som utmaning: om frihet och ansvar., Stockholm: Verbum. (200 s.)

Gustafsson Lundberg, Johanna, 2012: Medlem 2010. En teologisk kommentar. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (70 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/forskning/e-bocker

Hössjer Sundman, Boel, 2008: Försvinner känslan av att man står inför ett ovanligt fenomen, i: Hössjer Sundman, Boel (red) Du ska bli präst. Livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut, Stockholm: Verbum, s. 8-20. (13 s.)

Luther, Martin, 1994: Om en kristen människas frihet. Stockholm: Verbum. (47 s.)

Modéus, Fredrik, 2015: Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan. Ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum 2015. s. 53–472. (420 s)

SKU, 2010:3: Ett skyddat rum – Tystnadsplikt i Svenska kyrkan. Uppsala: Svenska kyrkan, kyrkostyrelsen, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (140 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/utredningar

SKU, 2013:3: Att färdas väl – hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden, Uppsala: Svenska kyrkan, kyrkostyrelsen, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (240 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/utredningar

Svartvik, Jesper, 2006: Bibeltolkningens bakgator. Synen på slavar, judar och homosexuella i historia och nutid, Stockholm: Verbum, (utgåva från 2007 finns och kan användas ), s. 275-376. (100 s.)

Svenska kyrkan, Biskopsmötet, 2014: Biskopsbrev, Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan. Uppsala: Svenska kyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format. (75 s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/publikationer

Svenska kyrkan, 2011: Sann mot sig själv – Öppen mot andra Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan. Uppsala: Svenska kyrkan, kyrkokansliet. (Elektronisk). PDF format (165s.) Tillgänglig via www.svenskakyrkan.se/publikationer

Textkompendium tillkommer på ca 30 sidor


Kurslitteraturen reviderades senast 13 oktober 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

cecilia.melder@ehs.se

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.