Kurs

Svenska kyrkans tro och liv

Kursen behandlar Svenska kyrkans lutherska tradition genom studium av Svenska kyrkans bekännelsedokument, organisation, gudstjänstliv och aktuell teologisk reflektion och debatt.
Kursen är uppdelad i tre moment: det första är historiskt inriktat med betoning på vissa Luthertexter och valda delar av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det andra momentet är mer praktiskt inriktat. Tonvikten ligger på studiet av Svenska kyrkans organisation och nutida gestaltning. Det tredje momentet systematisktteologisk inriktat genom studium av Svenska kyrkans nutida teologi och etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om Svenska kyrkans historia, teologi och nutida praxis
  • äga en betydande kännedom om Svenska kyrkans organisation
  • uppvisa förståelse för Svenska kyrkans egenart i förhållande till andra samfund
  • ha god kännedom om Svenska kyrkans kyrkans nutida teologi och etik samt kunna argumentera och dra slutsatser utifrån denna teologiska och etiska grund

Bromander, Jonas, 2005: Församlingens guide till samhällsanalys. Att navigera genom dimma med klocka och bananskal. Stockholm: Verbum. (80 s.)

Bromander, Jonas, 2011: Svenska kyrkans medlemmar. Stockholm: Verbum. (ca 180 s) 

Eriksson, Anne-Louise et al., 2005 : Demokratin är en successiv uppenbarelse. Svenska kyrkan (120 s.) Finns på nätet:www.svenskakyrkan.se/tcrot/kyrkostyrelsen/dokument/SKU_2005_2.pdf

Gerle, Elisabet (red), 2009: Luther som utmaning: om frihet och ansvar., Stockholm: Verbum (200 s)

Lundqvist Norling, Maria 2009: Offentlighet och tystnadsplikt i Svenska kyrkan, Stockholm: Verbum (176 s.)

Luther, Martin, 1994: Om en kristen människas frihet. Stockholm: Verbum. (47 s.)

Läroansvar i kyrkan – Teologisk belysning. Stockholm: Allmänna förlaget. Serie Ds C 1987:13. (170 s.)

Modéus, Fredrik, 2009: Längta efter liv: församlingsväxt i Svenska kyrkan, Stockholm: Verbum. (248 s.)

Parenmalm, Pernilla, 2003: I Guds tjänst! Avhandling vid prästmötet i Linköping. Linköpings stift. (100 s.)
Finns som pdf på kurshemsidan.

Öppningar: Möten med bibeln. 2004. Utg. under red. av Eriksson, Anne-Louise m.fl. Nora: Nya Doxa (s. 160)

Textkompendium tillkommer på ca 150 sidor. Förmedlas av kursledaren.
* Guds vägar. Judendom och kristendom ( Svensk teologisk kvartalskrift 2003:3)
* Vigsel och äktenskap, Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 
* Kyrkan som sakrament (Svenska kyrkans InformationsService)
* utdrag ur Kyrkoordningen och Bekännelsedokument 


Kurslitteraturen reviderades senast 18 december 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

cecilia.melder@ehs.se

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.