Kurs

Svenska kyrkans tro och liv

Kursen behandlar Svenska kyrkans lutherska tradition genom studium av Svenska kyrkans bekännelsedokument, organisation, gudstjänstliv och aktuell teologisk reflektion och debatt.
Kursen är uppdelad i tre moment: det första är historiskt inriktat med betoning på vissa Luthertexter och valda delar av Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Det andra momentet är mer praktiskt inriktat. Tonvikten ligger på studiet av Svenska kyrkans organisation och nutida gestaltning. Det tredje momentet systematisktteologisk inriktat genom studium av Svenska kyrkans nutida teologi och etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om Svenska kyrkans historia, teologi och nutida praxis
  • äga en betydande kännedom om Svenska kyrkans organisation
  • uppvisa förståelse för Svenska kyrkans egenart i förhållande till andra samfund
  • ha god kännedom om Svenska kyrkans kyrkans nutida teologi och etik samt kunna argumentera och dra slutsatser utifrån denna teologiska och etiska grund

Bromander, Jonas, 2011: Svenska kyrkans medlemmar. Stockholm: Verbum, (ca 180 s.). 

Cleasson, Urban (red) 2012 Folkkyrka nu? Samtal om utmaningar och möjligheter. Uppsala: Svenskakyrkans forskningsenhet. Tillgänglig via Svenska kyrkan. (50 s.).

Eriksson, Anne-Louise et al., 2005 : Demokratin är en successiv uppenbarelse. Svenska kyrkan. Tillgänglig via Svenska kyrkan. (120 s).

Gerle, Elisabet (red), 2009: Luther som utmaning: om frihet och ansvar., Stockholm: Verbum, (200 s).

Hössjer Sundman, Boel, 2008: Försvinner känslan av att man står inför ett ovanligt fenomen i: Hössjer Sundman, Boel (red) Du ska bli präst. Livsberättelser 50 år efter kyrkomötets beslut, Stockholm: Verbum, S. 8-20 (13 s).

Lundqvist Norling, Maria, 2009: Offentlighet och tystnadsplikt i Svenska kyrkan, Stockholm: Verbum (176 s).

Luther, Martin, 1994: Om en kristen människas frihet. Stockholm: Verbum, (47 s).

Läroansvar i kyrkan – Teologisk belysning. Stockholm: Allmänna förlaget. Serie Ds C 1987:13, (170 s).

Modéus, Fredrik, 2009: Längta efter liv: församlingsväxt i Svenska kyrkan, Stockholm: Verbum. (248 s).

Svartvik, Jesper, 2006: Bibeltolkningens bakgator. Synen på slavar, judar och homosexuella i historia och nutid, Stockholm: Verbum, (utgåva från 2007 finns och kan användas ), S. 275-376 (100 s).

Öppningar: Möten med bibeln. 2004. Utg. under red. av Eriksson, Anne-Louise m.fl. Nora: Nya Doxa (160 s).

Textkompendium tillkommer på ca 150 sidor, med reservation för ändringar.
* Guds vägar. Judendom och kristendom (Svensk teologisk kvartalskrift 2003:3)
* Vigsel och äktenskap, Kyrkostyrelsens skrivelse 2009:6 
* Kyrkan som sakrament (Svenska kyrkans Informations Service)
* Utdrag ur Kyrkoordningen och Bekännelsedokument 


Kurslitteraturen reviderades senast 18 november 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

cecilia.melder@ehs.se

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.

I denna kurs har en litterturändring beslutats senare än tre måndader före kursstart. Den student som så begär har därför rätt att examineras enligt den litteraturlista som gällde fram till 2014-11-18. Se kursbeskrivning för föregående år. Detta ska meddelas till lärarna senast vid kursstart.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.