Kurs

Själavård och psykisk ohälsa

I kursen behandlas själavård med människor vars psykologiska problematik kräver kunskap i klinisk psykologi. Avgränsningar görs mellan själavård och psykoterapi. Neurotiska och psykotiska problem liksom depressivitet och skamupplevelse tas upp i förhållande till kristen tro. Betydelsen av trygga miljöer i församlingsarbetet för möten med personer med psykisk ohälsa aktualiseras. Själavårdarens egen identitet och arbetet med det egna trossystemet ges utrymme, samt kunskap kring sexuell och aggressiv överföring och motöverföring i själavårdssituationen.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god överblick om själavård i situationer som inkluderar psykisk ohälsa
  • ha kunskap om hur man kan skapa trygga miljöer i själavårdpraktiken
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens som själavårdare

Cullberg, Johan, 2006. Kris och utveckling. Samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner. Stockholm: Natur & Kultur. (228 s).

Nyberg, Ullakarin, 2013. Konsten att rädda liv: om att förebygga självmord. Stockholm: Natur & kultur. (196 s).

Psykisk ohälsa bland unga: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. (2013). Stockholm: Socialstyrelsen.
Tillgänglig via socialstyrelsen. (37 s).

Rolfner Suvanto, Susanne (red), 2014. Äldres psykiska hälsa och ohälsa: prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder. Gothia Fortbildning. S. 9-116, 136-158, 195-221 (158 s).

Wetterberg, Lennart, 2012. History of psychiatry in Sweden during a millennium. I: Nordic Journal for Psychiatry 66 (1). S. 42-53 (12 s).
Tillgänglig på informahealthcare.com

Währborg, Peter, 2009. Stress och den nya ohälsan. 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur (450 s).

Artiklar ca 100 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 15 oktober 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 75 hp, inklusive en kurs på fördjupningsnivå om minst 5 hp i tillämpad relgionspsykologi eller motsvarande.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 9 september 2014.

Senast reviderad den 22 februari 2017.