Kurs

Själavård och psykisk ohälsa

Observera att denna kurs har ställts in.

I kursen behandlas själavård med människor vars psykologiska problematik kräver kunskap i klinisk psykologi. Avgränsningar görs mellan själavård och psykoterapi. Neurotiska och psykotiska problem liksom depressivitet och skamupplevelse tas upp i förhållande till kristen tro. Betydelsen av trygga miljöer i församlingsarbetet för möten med personer med psykisk ohälsa aktualiseras. Själavårdarens egen identitet och arbetet med det egna trossystemet ges utrymme, samt kunskap kring sexuell och aggressiv överföring och motöverföring i själavårdssituationen.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god överblick om själavård i situationer som inkluderar psykisk ohälsa
  • ha kunskap om hur man kan skapa trygga miljöer i själavårdpraktiken
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens som själavårdare

Cullberg, Johan, 2006: Kris och utveckling. Samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner. Stockholm: Natur & Kultur. (228 s).

Nyberg, Ullakarin, 2013: Konsten att rädda liv: om att förebygga självmord. Stockholm: Natur & kultur. (196 s).

Psykisk ohälsa bland unga: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. (2013). Stockholm: Socialstyrelsen.
Tillgänglig via socialstyrelsen. (37 s).

Rolfner Suvanto (red) (2014): Äldres psykiska hälsa och ohälsa: prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder. Gothia Fortbildning. S. 9-116, 136-158, 195-221 (158 s).

Wetterberg, Lennart, 2012: History of psychiatry in Sweden during a millennium. I Nordic Journal for Psychiatry 66 (1). S. 42-53 (12 s).
Tillgänglig på informahealthcare.com

Währborg, Peter, 2009: Stress och den nya ohälsan. 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur (450 s).

Artiklar ca 100 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 15 oktober 2014.

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 75 hp, inklusive en av kurserna Religionspedagogik och själavård 15 hp, Religionspedagogik och själavård 10 hp, Tillämpad religionspsykologi 5/7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 9 september 2014.