Kurs

Själavård med barn och ungdomar

Kursen fokuserar åldersgrupperna barn och ungdom, som ofta förbisetts inom traditionell själavård. Målet är att ge ökad kunskap kring olika aspekter av den psykologiska utvecklingen under barn och ungdomsår, barns och ungdomars kulturella sammanhang och hur det är att vara barn i Sverige idag. Ett existentiellt perspektiv anläggs med utrymme för barns livsfrågor. Målsättningen är ökade kunskaper i samtalsmetodik med barn. Beredskapsplan för krissituationer i barnomsorg och skola aktualiseras samt ritens funktion i krissituationer.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om barns aktuella situation i samhället och fördjupad psykologisk kunskap om barns utvecklingsmöjligheter
  • kunna kritiskt tolka och diskutera aspekter av ungdomskultur av relevans för själavården
  • ha förmåga att göra en bedömning och ansvarsfull hantering av själavård med barn och unga i krissituationer samt visa omdömesgill insikt i dess komplexitet
  • kunna självständigt formulera frågeställningar och slutsatser när det gäller själavård med barn och ungdomar samt argumentera för dessa i dialog med olika grupper

Engedal, Leif Gunnar, Lennart Persson og Elisabeth Torp. 2013. Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. Oslo: Verbum. (170 s i urval)

Grønvold Bugge, Renate 2008: Når krisen rammer barn og unge. Høyskoleforl. (157 s)

Psykisk ohälsa bland unga: underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. (2013). Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på Internet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-43. (37 s)

Sommer, Dion 2005: Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld. Stockholm: Runa förlag. (304 s).

Stigberg, Ulrika 2013: Om barn och livets frågor. Stockholm: Verbum. (176 s).

Øvreeide, Haldor (2010). Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. (256 s)

Tillkommande artiklar, ca 100 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 16 december 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Muntlig redovisning

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 75 hp, inklusive en av kurserna Religionspedagogik och själavård 15 hp, Religionspedagogik och själavård 10 hp, Tillämpad religionspsykologi 5/7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.