Kurs

Själavård med barn och ungdomar

Kursen fokuserar åldersgrupperna barn och ungdom, som ofta förbisetts inom traditionell själavård. Målet är att ge ökad kunskap kring olika aspekter av den psykologiska utvecklingen under barn och ungdomsår, barns och ungdomars kulturella sammanhang och hur det är att vara barn i Sverige idag. Ett existentiellt perspektiv anläggs med utrymme för barns livsfrågor. Målsättningen är ökade kunskaper i samtalsmetodik med barn. Beredskapsplan för krissituationer i barnomsorg och skola aktualiseras samt ritens funktion i krissituationer.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om barns aktuella situation i samhället och fördjupad psykologisk kunskap om barns utvecklingsmöjligheter
  • kunna kritiskt tolka och diskutera aspekter av ungdomskultur av relevans för själavården
  • ha förmåga att göra en bedömning och ansvarsfull hantering av själavård med barn och unga i krissituationer samt visa omdömesgill insikt i dess komplexitet
  • kunna självständigt formulera frågeställningar och slutsatser när det gäller själavård med barn och ungdomar samt argumentera för dessa i dialog med olika grupper

Bergmark, Ulrika & Kostenius, Catrine, 2011: Uppskattningens kraft – lärande, etik och hälsa. Lund: Studentlitteratur. (170 s.)

Sommer, Dion. 2005: Barndomspsykologi: Utveckling i en förändrad värld. Stockholm: Runa förlag. (304 s).

Stigberg, Ulrika. 2013: Om barn och livets frågor. Stockholm: Verbum. (176 s).

Stålsett, Sturla J. 2004: Isak tar til orde: Barneteologisk kritikk av gudsbilder og offerteologi.Barn 22, no 1:53-68. (15 s).

Tveito Johnsen, Elisaneth. (red) 2007: Barneteologi og kirkens ritualer. Oslo: Det praktisk-teologiske seminars skriftserie 14. (Urval 100 s).

Øvreeide, Haldor. 2001: Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer.  2. [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. (221 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 19 november 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Muntlig redovisning

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 75 hp, inklusive en av kurserna Religionspedagogik och själavård 15 hp, Religionspedagogik och själavård 10 hp, Tillämpad religionspsykologi 5/7,5 hp eller motsvarande.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.