Kurs

Samhälle, kris och teologisk utveckling

Bibelns texter har ofta kommit till som resultat av genomgripande teologiska kriser. Dessa har i sin tur en bakgrund i historiska händelser eller förlopp, som tvingar fram annorlunda och mer anpassade teologiska konstruktioner. Denna kurs syftar till att analysera de förändringsmekanismer som ägt rum i sådana processer under bibelns tillkomsthistoria. Syftet är att belysa hur en teologi kan vara en produkt av en viss situation, och att texter i sådana lägen ofta förändras både till sin omfattning och sin tolkning. Kursen behandlar ett antal exempel där dessa förändringsmekanismer har varit särskilt omdanande och som satt avtryck i texterna och teologin, till exempel exilen och frånvaron av tempel, hellenismens påverkan, den romerska ockupationen, Jesus korsfästelse, den så kallade parusifördröjningen, samt den växande klyftan mellan tidig judendom och den tidigkristna rörelsen. Ett angeläget syfte med kursen är även att betona det ansvar som åligger tolkaren i ljuset av dessa förändringar.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupande kunskaper om de historiska kriser som gett upphov till grundläggande teologiska förändringar i bibelns texter och dess tolkningar
  • visa förmåga att kreativt och självständigt formulera och diskutera frågeställningar och uppgifter som bidrar till kunskapen om hur bibeltexterna har formats
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för relationen mellan social kris och teologisk utveckling i texternas tillkomsthistoria, samt diskutera resultaten i grupp, nationellt såväl som internationellt
  • visa fördjupad insikt i forskningen kring de sociala förändringsmekanismer som ligger bakom formation och omtolkning av religiösa texter och bibeltexterna i synnerhet, samt visa förmåga att bedöma forskningens teologiska och etiska konsekvenser

Albertz, R., 2003: Israel in Exile: The History and Literature of the Sixth Century B.C.E.Atlanta: Society of Biblical Literature (460 s).

Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period. 2003. Utg. under red. av O. Lipschits, J. Blenkinsopp. Winona Lake: Eisenbrauns. (230 s i urval).

Yahwism after the Exile: Perspectives on Israelite Religion in the Persian Era. 2003: Utg. under red. av R. Albertz, B. Becking. Assen: Royal Van Gorcum. (150 s i urval).

A People’s History of Christianity. Vol. 1: Christian Origins. 2005. Utg. under red. av R. Horsley. Minneapolis: Fortress. S. 23-70 (48 s).

Dunn, James D.G., 1991: The Partings of the Ways Between Christianity and Judaism and their Significance for the Character of Christianity. London: SCM (280 s).
Eberhart, Christian A., 2011. The Sacrifice of Jesus: Understanding Atonement Biblically. Minneapolis, MN: Fortress (134 s).
eller
Finlan, Stephen, 2007. Options on Atonement in Christian Thought. Collegeville, MN: Liturgical Press (132 s).

Horsley, Richard A., 2008: Jesus in Context: Power, People and Performance. Minneapolis: Fortress (256 s).
eller
Horsley, Richard A. och Jonathan A. Draper, 1999: Whoever Hears You Hears Me: Prophets, Performance, and Tradition in Q. Harrisburg: Trinity (valda utdrag 250 s).

Theissen, Gerd, 1999: The Religion of the Earliest Churches: Creating a Symbolic World.Minneapolis: Fortress. S. 207-285 (78 s). 
Ullucci, Daniel C., 2012. The Christian Rejection of Animal Sacrifice. Oxford: University Press (147 s).

Diverse artiklar


Kurslitteraturen reviderades senast 15 oktober 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Deltagande i högre seminarier
  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, varav minst 15 hp exegetisk teologi på fördjupningsnivå, eller motsvarande. Minst 15 hp exegetisk teologi på avancerad nivå samt kursen Vetenskaplig teori och metod, valfri inriktning 7,5 hp.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.