Kurs

Religions- och övertygelsefrihet

I kursen studeras religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt. I dagens Sverige prövas religionsfrihetens räckvidd och gränser utifrån till exempel bruket av huvudduk. Hur kan religions- och övertygelsefrihet förverkligas i ett samhälle präglat av kulturell mångfald, såväl i Sverige som internationellt?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskaper om den historiska bakgrunden till den nutida förståelsen av religions- och övertygelsefriheten
  • ha god kännedom om hur samvetsfrihet tillämpas i praktiken
  • ha förmåga att självständigt granska och reflektera över religions- och övertygelsefrihetens gränser och möjligheter i olika länder
  • kunna orientera sig i världsreligionernas syn på religionsfrihet och religionsbyte

Andersson, Dan-Erik & Modée, Johan, 2011. Mänskliga rättigheter och religion. Malmö: Liber. (250 s)

EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, 2013. OSCE/ODIHR. (18 s) Se: Länk

Gunner, Göran, 2005. Religions- och samvetsfrihet. I: Gunner, Göran & Namli, Elena (red.) Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur. S. 189-210. (22 s)

Roth, Hans Ingvar, 2012. Är religion en mänsklig rättighet? Stockholm: Norstedts. (334 s)

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. (20 s) Se: Länk

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2015. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro. (130 s) 

Artiklar tillkommer

Arbetsmaterial

Urval av domar från Europadomstolen


Kurslitteraturen reviderades senast 9 oktober 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 15 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014.

Senast reviderad den 24 oktober 2016.