Kurs

Religions- och övertygelsefrihet

Kampen för religions- och övertygelsefrihet spelar en avgörande roll för demokratins framväxt. I kursen studeras religions- och övertygelsefrihetens förankring i svensk och internationell rätt. I dagens Sverige prövas religionsfrihetens räckvidd och gränser utifrån t.ex. bruket av huvudduk. Hur kan religions- och övertygelsefrihet förverkligas i ett mångkulturellt samhälle i Sverige och internationellt?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskaper om den historiska bakgrunden till den nutida förståelsen av religions- och övertygelsefriheten
  • ha god kännedom om hur samvetsfrihet tillämpas i praktiken
  • ha förmåga att självständigt granska och reflektera över religions- och övertygelsefrihet gränser och möjligheter i olika länder
  • orientera sig i världsreligionernas syn på religionsfrihet och religionsbyte

Andersson, Dan-Erik och Johan Modée, 2011. Mänskliga rättigheter och religion. Malmö: Liber. (250 s).

EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, 2013. OSCE/ODIHR. (18 s) Se: Länk 

Gunn, Jeremy, T., 1996. Adjudicating Rights of Conscience Under the European Convention on Human Rights. I Religious Human Rights in Global Perspective: Legal Perspectives, The Hague: Martinus-Nijhoff. (25).

Gunner, Göran, 2005. Religions- och samvetsfrihet. I Allas värde och lika rätt. Perspektiv på mänskliga rättigheter. Utg. under red. av Göran Gunner & Elena Namli. Lund: Studentlitteratur. S. 189-210. (22 s).

Roth, Hans Ingvar, 2012. Är religion en mänsklig rättighet? Stockholm: Norstedts. (334 s).

Vad religionsfrihet innebär och när den får begränsas, 2010. Stockholm: Svenska Missionsrådet. (20 s) Se: Länk

Wigorts Yngvesson, Susanne, 2016. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro (130 s) 


Kurslitteraturen reviderades senast 10 november 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Göran Gunner

Docent, högskolelektor, pastor

goran.gunner@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Student som inte tidigare läst minst 15 hp inom mänskliga rättigheter skall, som en introduktion till ämnesområdet, före kursens början ha läst följande bok: Hedlund Thulin, Kristina, 2008: Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. Tredje upplagan. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 oktober 2012.