Kurs

Queerteologi

Observera att denna kurs har ställts in.

Under det senaste halvseklet har man inom både samhälle och forskning betonat hur ”manligt” respektive ”kvinnligt” i hög grad är bestämt av kulturella, historiska, men även teologiska konventioner. Under de allra senaste decennierna har man också uppmärksammat hur förståelsen av respektive kön varit knuten till sexualitet där heterosexualiteten varit normerande. Kursen syftar till en problematisering och fördjupning av dessa olika aspekter i ett teologiskt perspektiv och rör sig i gränslandet mellan teologi, genusforskning och queerteori. I kursen genomförs ett konstruktivt kritiskt studium av de sinsemellan tämligen olika teologier som under senare år vuxit fram under beteckningen queerteologi.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om genus- och queerteoribildningens grunder
  • vara väl förtrogen med dessa teoribildningars implikationer för den systematiska teologin
  • visa förmåga att självständigt identifiera och med adekvat metod analysera de teologiska positioner som kommer till uttryck i kurslitteraturen samt visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera slutsatser av genomförda testanalyser
  • ha en reflekterad och välgrundad syn på hur den kristna teologin på ett konstruktivt kritiskt sätt kan svara an till androcentriska och heteronormativa strukturer inom såväl kyrka som samhälle

Edman, Elisabeth M., 2016. Queer Virtue: What LGBTQ People Know About Life and Love and How It Can Revitalize Christianity. Boston: Beacon Press. (? S, ännu ej utgiven)

Enstedt, Daniel, 2011. Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad. Göteborg: Göteborgs Universitet. (329 s.)

Jones, Serene, 2000. Feminist Theory and Christian Theology: Cartographies of Grace.Augsburg Fortress Publishers. (200 s)

Loughlin, Gerard, 2005. Queer Theology: Rethinking the Western Body. Oxford: Blackwell Publishers. (450 s)

Artiklar tillkommer om ca 200 sidor.


Kurslitteraturen reviderades senast 12 oktober 2016.

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Deltagande i högre seminarier
  • Hemtentamen
  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Vid Teologiska högskolan Stockholm tillämpas obligatorisk närvaro.
Observera att kursen kommer att ges på engelska.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 25 januari 2011.