Kurs

Psalmer och Psaltare, språklig Gt textkurs

Kursen har som syfte att nå en djupare förståelse av Psaltaren som en litterär genre inom Gamla testamentet. Målet är att sedan kunna tillgodogöra sig dessa texter i en vidare teologisk reflektion. Kursen ger en historisk bakgrund till Psaltaren tillsammans med en forskningsöversikt, och fokuserar på den teologi som kommer till uttryck i Psaltaren, dess historiska rötter och nutida relevans för den kristna kyrkan. Kursen behandlar även hur Psaltaren relaterar till den övriga litteraturen i Gamla testamentet och försöker finna dess plats i Gamla testamentets teologi. Jämfört med textkursen Poeterna på grundnivå ger denna kurs avancerad träning i hebreiska språket och dess syntax.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupad kunskap om Psaltarens innehåll och teologi, ur såväl ett historiskt som litterärt perspektiv, med särskilt fokus på utformingen av Psaltaren som litterär enhet
  • visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka Psaltarens svårare hebreiska text utifrån fördjupande kunskaper i hebreisk syntax
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för olika texttolkningar av Psaltaren och diskutera sina slutsatser i grupp
  • visa förmåga att självständigt identifiera och bearbeta grundläggande problem i Psaltarens texter ur ett vetenskapligt perspektiv, samt visa insikt om deras funktion och användning i kyrkliga traditioner.

Språkliga hjälpmedel:
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. under red. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974: Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971: A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A., 2009: The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007: Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Litteratur:
Grogan, G. (2008). Psalms. I: Two Horizons Old Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans (490 s).

Jacobson, Rolf A., 2011: Soundings In the Theology of Psalms: Perspectives And Methods in Contemporary Scholarship.Minneapolis: Fortress (224 s).

Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction. Utg. under red. av Alan Lenzi. I: Society of Biblical Literature Ancient Near East Monographs 3. Atlanta: Society of Biblical Literature. S. 1-68 (68 s). (Hämtas från kurshemsidan eller www.sbl-site.org).

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 17 april 2012.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Deltagande i högre seminarier
  • Hemtentamen
  • Salstentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp språkliga textkurser med hebreiska, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.